Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr.25

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks

Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst. 1220 līdz sēdes beigām)

Deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Aleksejs Volkovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Ģirts Brambergs, Guna Voitkāne, Aivars Paegle, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Agita Bērzupe, Veronika Ramāne, Leons Kasņikovskis, Elviss Venters, Gunta Ušpele, Kitija Kairo, Irēne Štrause, Aīda Paipare, Iveta Mantramoviča

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Par ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā finansēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darbavietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā”

33.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību

34.

Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 „Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

37.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

40.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (latos)

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (euro)

43.

Par sadarbības līguma noslēgšanu

44.

Par atsevišķu kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība

45.

Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”

46.

Par 2012.gada ERAF projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, Līguma Nr.L-ĀTA-12-0824, noslēgumu

47.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

48.

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

49.

Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 64, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11”

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”

52.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k-2

53.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 23

54.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 5

55.

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā Vasaras ielā 47, Jūrmalā

57.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

58.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmuma Nr.172 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

59.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Valtera prospektā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

60.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šos.26 un piegulošai Vēsmas ielas 7616 teritorijai

61.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2

62.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu

63.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 apstiprināšanu

64.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 apstiprināšanu

65.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu

66.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu

67.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2

68.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14

69.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16

70.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu

71.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā pirkumu

72.

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”

73.

Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”

74.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.722 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

75.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

76.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.719 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

77.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.725 „Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

78.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S. M.

79.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dubulti 2008” daļas īres līguma noslēgšanu ar J. R.

80.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. R.

81.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Puķu iela 0032” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments”

82.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1005” nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cinevilla”

83.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A. T.”

84.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā

85.

Par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 saistību izbeigšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par darba kārtības apstiprināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Par ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā finansēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darbavietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā”

33.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību

34.

Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 „Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

40.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (latos)

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (euro)

43.

Par sadarbības līguma noslēgšanu

44.

Par atsevišķu kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība

45.

Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”

46.

Par 2012.gada ERAF projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, Līguma Nr.L-ĀTA-12-0824, noslēgumu

47.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

48.

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

49.

Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 64, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11”

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”

52.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k-2

53.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 23

54.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 5

55.

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā

56.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā Vasaras ielā 47, Jūrmalā

57.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

58.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmuma Nr.172 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

59.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Valtera prospektā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

60.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šos.26 un piegulošai Vēsmas ielas 7616 teritorijai

61.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2

62.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu

63.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 apstiprināšanu

64.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 apstiprināšanu

65.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu

66.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu

67.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2

68.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14

69.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16

70.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu

71.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā pirkumu

72.

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”

73.

Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”

74.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.722 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

75.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

76.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.719 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

77.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.725 „Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

78.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S. M.

79.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dubulti 2008” daļas īres līguma noslēgšanu ar J. R.

80.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. R.

81.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Puķu iela 0032” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments”

82.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1005” nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cinevilla”

83.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A. T.”

84.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā

85.

Par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 saistību izbeigšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Riņķe nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

3. Par ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā finansēšanu (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā finansēšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī aicina deputātus atbalstīt šodien saņemto pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu Ls 3 000 apmērā aktivitātei „Dalībai starptautiskajos maratonos”, kas tika atbalstīts Finanšu komitejā un pieprasījumu par kodu grozījumiem projektam „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” pārdalot 828 Ls no inventāra uz pamatlīdzekļiem, kas ir saistīts ar iepirkuma rezultātiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju” (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – 3 (M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis ) , „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi lēmumprojektam par grozījumiem lēmuma 25.pielikumā t.i. Pumpuru vidusskolas darbinieku sarakstā, kas ir atbalstīts gan Izglītības jautājumu komitejā, gan Finanšu komitejā.

Izsakās:

J.Visockis neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu, jo uzskata, ka darbinieku skaita un darbinieku atalgojuma palielināšanai paredzētos līdzekļus būtu nepieciešams novirzīt kā, piemēram, Zigfrīda Meierovica prospekta rekonstrukcijai, nojumes Dubultu tirdziņā uzstādīšanai, trotuāra Dzintaru prospektā remontdarbiem un citām, daudz nepieciešamākām lietām pilsētas labiekārtošanai.

A.Ābelītis izsakās, ka 2009.gadā, kad valstī iestājās finansiālā krīze, pilsētā netika attīstīti vairāki ES fondu projekti, tai skaitā, veloceliņš no Dubultiem līdz Vaivariem, kam bija nepieciešami 1milj.euro, Ķemeru parka rekonstrukcija ~ 2,5 milj. euro. Tobrīd pašvaldība aizbildinājās ar finanšu trūkumu un līdz šim brīdim šie projekti nav realizēti, lai gan šobrīd vairāk kā 1milj.euro tiek paredzēti darbinieku skaita un darbinieku atalgojuma palielināšanai, kurus vairāk būtu nepieciešams ieguldīt pilsētas attīstībā.

G.Truksnis izsakās, ka 2009.gada ekonomisko krīzi pašvaldības darbinieki izjuta daudz smagāk nekā valsts un privāta sektora darbinieki. Atalgojuma fonds Jūrmalas domē tika samazināts par 36%, bet darbinieku skaits par 26%. Pēdējo gadu laikā pašvaldības funkciju apjoms ir pieaudzis un 10.12.2013., stājoties spēkā sagatavotajiem grozījumiem darbinieku skaits sasniegs 2008.gada līmeni, bet atalgojumam plānotais finansējums joprojām nesasniegs pirmskrīzes līmeni.

Attiecībā par minētājiem projektiem - Zigfrīda Meierovica un Valteru prospektā tiek veikti nelieli labiekārtošanas darbi, apzinoties to, ka, laika gaitā, tur būs nepieciešama liela rekonstrukcija. Precizē, ka Ķemeru parka rekonstrukcijai toreiz bija nepieciešami 3,5 milj. Ls, savukārt veloceliņa no Dubultiem līdz Vaivariem rekonstrukcijai bija nepieciešams 50% pašvaldības līdzfinansējuma, kas ir nesamērīgi liels un nav atbalstāms projekts. 2014.-2020.gada plānošanas periodā, izmantojot iespēju saņemt ES Fondu līdzfinansējumu, ir plānots šos projektus uzsākt. Attiecībā par darbinieku skaita pieaugumu, uz jaunizveidotajiem amatiem tiks rīkoti arī atklāti konkursi un, lai nodrošinātu labāko nozares speciālistu piesaisti, tiks piedāvāts konkurētspējīgs atalgojums. Ar šiem grozījumiem vienlaicīgi tiek palielinātas algas visiem domes ierindas darbiniekiem. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 7 (G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – 3 (M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis ) , „atturas” – 2 (L.Loskutova, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju” ar papildinājumu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darbavietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

I.Štrause

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darbavietu) sarakstu apstiprināšanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.42)

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (saistošie noteikumi Nr.43)

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu” (saistošie noteikumi Nr.44)

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem” (saistošie noteikumi Nr.45)

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” (saistošie noteikumi Nr.46)

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim” (saistošie noteikumi Nr.47)

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim” (saistošie noteikumi Nr.48)

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (saistošie noteikumi Nr.49)

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā” (saistošie noteikumi Nr.50)

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” (saistošie noteikumi Nr.51)

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos” (saistošie noteikumi Nr.52)

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.53)

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” (saistošie noteikumi Nr.54)

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.55)

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” (saistošie noteikumi Nr.56)

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.57)

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (saistošie noteikumi Nr.58)

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.59)

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.60)

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” (saistošie noteikumi Nr.61)

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.62)

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim” (saistošie noteikumi Nr.63)

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.64)

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.65)

33. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību (saistošie noteikumi Nr.66)

34. Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.67)

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.68)

Ziņotājs:

A.Paegle ziņo, ka saistošo noteikumu projektā par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” nepieciešams svītrot 1.1.apakšpunktu.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projektu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošos noteikumos Nr.10 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim” papildināt ar punktu, kas paredzētu piešķirt pabalstu arī citiem I grupas invalīdu aizgādnim.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd šis un pārējie saistošo noteikumu projekti ir sagatavoti saistībā ar normatīvajiem aktiem par euro ieviešanu. Ierosina A.Ābelīša izteikto priekšlikumu virzīt izskatīšanai Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem ar labojumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”, svītrojot 1.1.apakšpunktu.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā”.

25. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību.

26. Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 „Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.69)

Ziņotājs:

A.Paegle

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka šāda nodeva, kas ir noteikta 1euro apmērā, pilsētai ir nepieciešama, minot piemērus  par šādas nodevas esamību un apmēru citās Eiropas valstīs. Apšauba to, vai šīs nodevas atcelšana veicinās tūristu pieplūdumu, tāpēc izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un vēlreiz izdiskutēt.

G.Truksnis uzskata, ka šobrīd šie saistošie noteikumi ir atceļami, jo ir radījuši dažas neskaidrības un nevienlīdzīgu situāciju, piemēram, attiecībā pret sanatorijas „Jaunķemeri” klientiem un nav  arī milzīgus ienākumus Jūrmalas pilsētai nesoši. Iespējams, ka pēc kāda laika pie šī jautājuma būs jāatgriežas, nosakot atbilstošu, izsvērtu un godīgu nodevu. Aicina deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – 2 (L.Loskutova , K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 „Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

37. Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja (saistošie noteikumi Nr.70)

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja” (saistošie noteikumi Nr.71)

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.72)

40. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.73)

41. Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (latos) (lēmums Nr.576)

42. Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (euro) (lēmums Nr.577)

Ziņotājs:

A.Paegle

Izsakās:

A.Ābelītis jautā par brīvpusdienu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

G.Truksnis atbild, ka šis jautājums tiks vērtēts saistībā ar nākamā gada pašvaldības budžetu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu un lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja”.

2. Saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja””.

3. Saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā””.

4. Saistošos noteikumus „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

5. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (latos).

6. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem (euro).

43. Par sadarbības līguma noslēgšanu (lēmums Nr.578)

Ziņotājs:

L.Kasņikovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu.

44. Par atsevišķu kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība (lēmums Nr.579)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka jautājums ir skatīts domes atbildīgajās komitejās. Ņemot vērā to, ka nav noteikti PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” tālākie darbības virzieni un vēl nav apstiprināta tās turpmākās darbības stratēģija, ir priekšlikums no lēmuma projekta svītrot PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” un lēmumprojekta preambulā tekstu „un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-81/7)”.

Izsakās:

A.Ābelītis neatbalsta šo priekšlikumu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar redakcionālām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķu kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība ar redakcionālām izmaiņām.

45. Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” (lēmums Nr.580)

46. Par 2012.gada ERAF projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, Līguma Nr.L-ĀTA-12-0824, noslēgumu (lēmums Nr.581)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”.

2. Par 2012.gada ERAF projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, Līguma Nr.L-ĀTA-12-0824, noslēgumu.

47. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.582)

Ziņotājs:

K.Kairo

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

48. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.583)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

49. Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 64, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024

(lēmums Nr.584)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 64, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024.

50. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11” (lēmums Nr.585)

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)” (lēmums Nr.586)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”.

52. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k-2

(lēmums Nr.587)

53. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 23 (lēmums Nr.588)

54. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 5 (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k-2.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 23.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 5.

55. Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.590)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā.

56. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā Vasaras ielā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.591)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā Vasaras ielā 47, Jūrmalā.

57. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.592)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

58. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmuma Nr.172 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.593)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmuma Nr.172 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

59. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Valtera prospektā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.594)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Valtera prospektā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

60. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šos.26 un piegulošai Vēsmas ielas 7616 teritorijai (lēmums Nr.595)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šos.26 un piegulošai Vēsmas ielas 7616 teritorijai.

61. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 (lēmums Nr.596)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2.

62. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.597)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38” atzīšanu par spēku zaudējušu.

63. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 apstiprināšanu (lēmums Nr.598)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Liepiņa, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 apstiprināšanu.

64. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 apstiprināšanu (lēmums Nr.599)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (L.Loskutova, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 apstiprināšanu.

65. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu (lēmums Nr.600)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (L.Loskutova, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu.

66. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu (lēmums Nr.601)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma

pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu.

67. Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 (lēmums Nr.602)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (L.Loskutova, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2.

Iziet R.Mežeckis

68. Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 (lēmums Nr.603)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Projekta izstrādātāja pārstāve izsakās, ka detālplānojuma publiskās sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāku desmitu iedzīvotāju paraksti par atbalstu šim detālplānojumam un ir tikai 2 blakus esošo māju īpašnieku iebildumi par apbūves blīvumu un projekta vizuālo risinājumu, kas tika saņemti pēc sabiedriskās apspriešanas. Uzskata, ka šie iebildumi ir risināmi projektēšanas laikā, tāpēc aicina deputātus atbalstīt detālplānojuma projektu.

D.G. (blakus esošā zemesgabala īpašnieks) iebilst pret mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvi šajā zemes gabalā.

J .Visockis uzskata, ka domei būtu jānosaka ierobežojums par to, ka publiskajā sabiedriskajā apspriešanā var piedalīties tikai tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, lai nerastos situācija, ka, piemēram, Bulduros plānotā projekta sabiedriskajā apspriešanā piedalās Kauguru iedzīvotāji.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd šādu ierobežojumu dome nav tiesīga noteikt, to var tikai izsvērt deputāti savā balsojumā.

A.Ābelītis piekrīt D.G. viedoklim, ka ar šādām celtnēm tiek degradēta pilsēta.

G.Liepiņa aicina deputātus uzticēties Pilsētplānošanas nodaļas speciālistiem un balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14.

69. Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 (lēmums Nr.604)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16.

70. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.605)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā atsavināšanu.

71. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.606)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā pirkumu.

72. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.607)

73. Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.608)

74. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.722 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” (lēmums Nr.609)

75. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” (lēmums Nr.610)

76. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.719 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” (lēmums Nr.611)

77. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.725 „Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” (lēmums Nr.612)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens” .

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas ūdens”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.722 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.719 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.725 „Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” .

78. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S. M. (lēmums Nr.613)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S. M.

79. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dubulti 2008” daļas īres līguma noslēgšanu ar J. R. (lēmums Nr.614)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dubulti 2008” daļas īres līguma noslēgšanu ar J. R.

80. Par zemesgabala Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. R. (lēmums Nr.615)

81. Par zemesgabala Jūrmalā, „Puķu iela 0032” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments” (lēmums Nr.616)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. R.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, „Puķu iela 0032” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments”.

82. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1005” nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cinevilla” (lēmums Nr.617)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1005” nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cinevilla”.

83. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A. T.” (lēmums Nr.618)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A. T.”.

84. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.619)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā.

85. Par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 saistību izbeigšanu (lēmums Nr.620)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 saistību izbeigšanu.

Sēde slēgta 12.35

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2013.gada 7.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 22.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF