Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.10.2013. Stājas spēkā 12.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 30

protokols Nr. 19, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”:

1. Saistošo noteikumu 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem izglītojamiem, izņemot 2.3.apakšpunktu, un lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.”

2. Saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.3. no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.30

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt vienotus ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā visiem vispārizglītojošo skolu 1.–12.klašu izglītojamajiem, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumi saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktā nosaka, ka ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti viesiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz 12.klasei ieskaitot, neatkarīgi no tā, kurā pašvaldība izglītojamais ir deklarēts.

Atvieglojumi stāsies spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2013.gada pašvaldības budžetā līdzekļi ir paredzēti.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi pozitīvi ietekmēs sabiedrību, mazinās sociālo atstumtību un vairos ģimeņu, kuru bērni iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, labklājību pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF