Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 28.augusta 19.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 60.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 8.augusta 30.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 39.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 30.augustāNr. 33

protokols Nr. 1 4, 4. punkts

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem izglītojamiem, izņemot 2.3.apakšpunktu, un lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Grozīts ar domes 2013.gada 8.augusta 30.saistošjiem noteikumiem

2. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus ir izglītojamajiem:

2.1. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

2.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurās vērtējot bērna vecāku vai personas, kas viņus aizstāj un nepilngadīgo bērnu ienākumus, iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz 143 euro. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

2.3. no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas; Grozīts ar domes 2013.gada 8.augusta 30.saistošjiem noteikumiem

2.4. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

2.5. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu, tai skaitā jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina izglītību izglītības iestāžu dienas nodaļās; Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

2.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” audzēkņiem, kuri mācās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs.

2.7. Pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem vecumā līdz 19 gadiem, ja pašvaldība organizēšanas izdevumus sedz 100% apmērā. Papildināts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem

II. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas apmērs

3. Ēdināšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā:

3.1. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

3.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam, no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas personas (ģimenes) statusu; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

3.3. izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

3.4. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

3.5. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

3.6. Audzēkņiem no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis”, kuri mācās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs.

3.7. 2.7.punktā minētajiem izglītojamajiem. Papildināts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem

4. Ēdināšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā:

4.1. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam, no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

4.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

III. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība

5. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:

5.1. Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu vecāki vai personas, kas viņus aizstāj vēršas pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu (1.pielikums);

5.2. Pirmsskolas izglītības iestādes atbildīgais darbinieks pārliecinās par sniegto ziņu patiesumu valsts nozīmes un pašvaldības informācijas sistēmās, un sagatavo dokumentus izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes darba grupā „Par maksas samazināšanu par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs” atvieglojumu noteikšanai par ēdināšanas pakalpojumiem (turpmāk Pašvaldības komisija); Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

5.3. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus, rakstveidā norādot atteikuma iemeslus, pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

6. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

6.1. Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošās izglītības iestādēs, bērnu vecāki vēršas izglītības iestādē:

6.1.1. izglītojamā vecākam vai personai, kas viņu aizstāj, kuram Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, iesniedzot iesniegumu par ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķiršanu (1.pielikums);

6.1.2. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

6.2. Vispārizglītojošās izglītības iestādes atbildīgais darbinieks sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi pārliecinās par sniegto ziņu patiesumu valsts nozīmes un pašvaldības informācijas sistēmās, un sagatavo dokumentus izskatīšanai izglītības iestādes ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijai (turpmāk – Izglītības iestādes komisija). Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

6.3. Izglītības iestādes komisija darbojās izglītības iestādes direktora vadībā, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, Izglītības iestādes komisija iekļaujot galveno grāmatvedi, atbildīgo darbinieku par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, izglītības iestādes padomes pārstāvi. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

6.4. Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem

6.5. Izglītības iestādes komisija pieņem lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus, rakstveidā norādot atteikuma iemeslus, pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

IV. Ēdināšanas maksas apmērs

7. Pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai – atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

8. Vispārizglītojošās izglītības iestādēs – 1,42 euro. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

8.1 Bērnu vasaras nometņu dalībniekiem – izglītības iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā, kas nepārsniedz 4,27 euro dienas nometnēm un 7,11 euro diennakts nometnēm. Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 60.saistošjiem noteikumiem

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. 5.3. un 6.5. apakšpunktos pieņemtos lēmumus var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

10. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

11. Noteikumi publicējami Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Saistošajos noteikumos noteiktie atvieglojumi piemērojami sākot ar 2012/2013 mācību gadu.

13.Saistošo noteikumu 3.3.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī. Papildināts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.14, 4.punkts)

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.14, 4.punkts)

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiem3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.14, 4.punkts)

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 25.jūlija 29.saistošjiem noteikumiemJūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.33

„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem", kas nosaka uztura normas un paredz nodrošināt veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Arī Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un veicinot to, lai veselīga uztura normām atbilstošas pusdienas būtu pieejamas pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam, nolemts izdot saistošos noteikumus, piešķirot ēdināšanas izdevumu atvieglojumus plašāka loka kategorijām. Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai" paredz valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām 1.klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 0,80 dienā, taču ņemot vērā, ka tas ir nepietiekami, pašvaldība kompensēs ēdināšanas izdevumu starpību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Projekts paredz nodrošināt atvieglojumus izglītojamajiem: no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, no ģimenēs, kurās vērtējot bērna vecāku vai personas, kas viņus aizstāj un nepilngadīgo bērnu ienākumus, iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz Ls 100,00. pirmskolas obligātās izglītības (5-6gadīgie) izglītojamajiem, vispārizglītojošo 1.- 6. klašu izglītojamajiem, pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu, tai skaitā jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina izglītību izglītības iestāžu dienas nodaļās un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” audzēkņiem, kuri mācās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot šos saistošos noteikumus, 2012.gadā (septembris - decembris) būs nepieciešami papildu pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 184 971 apmērā. Ņemot vērā, ka aprēķins ir sastādīts uz visu bērnu skaitu, var pieņemt, ka faktiski summa būs mazāka, jo ne visi izglītojamie izmantos ēdināšanas pakalpojumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas notika ar Izglītības nodaļu, izglītības iestāžu speciālistiem, izglītojamo vecākiem.