Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 10.12.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 12.septembrīNr. 35

protokols Nr. 22, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

„21.1 Domes priekšsēdētājam tiešā pakļautībā ir Domes priekšsēdētāja birojs un Revīzijas un audita nodaļa”.

2. Aizstāt saistošo noteikumu 41., 46., 47., 63., 69., 70., 71., 91., 96.4., 125., 126., 138., 142., 143. un 145. punktos vārdus „Administratīvā nodaļa” ar vārdiem „Administratīvi juridiskā pārvalde” attiecīgajā locījumā.

3. Saistošo noteikumu 61.punkta pirmo un otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„61. Domes lēmumu projekti, kas saskaņoti šī nolikuma 62.punktā noteiktajā kārtībā, ir jāiesniedz Administratīvi juridiskajā pārvaldē. Lēmuma projektus, kas neatbilst šajā nolikumā norādītajām prasībām, Administratīvi juridiskā pārvalde nosūta atpakaļ iesniedzējam trūkumu novēršanai, paziņojot par to Domes priekšsēdētājam”.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 62.3.punktā vārdus „Juridiskā nodaļa” ar vārdiem „Administratīvi juridiskā pārvalde”.

5. Saistošo noteikumu 67.punktu izteikt šādā redakcijā:

“67. Domes sēdes darba kārtības projektu sastāda Administratīvi juridiskā pārvalde un iesniedz Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Administratīvi juridiskā pārvalde apstiprināto darba kārtību nosūta Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei ievietošanai pašvaldības mājas lapā un publicēšanai”.

6. Saistošo noteikumu 123.punktu izteikt šādā redakcijā:

“123. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvi juridiskā pārvalde un Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvalde”.

7. Saistošo noteikumu pielikumu (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. un 2. pielikumu.

8. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.35
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts un struktūrshēma.

2.Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības pārvaldes struktūra un nolikuma struktūrshēma.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešami pārkārtojumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis