Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 13.09.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 12.septembrīNr. 36

protokols Nr. 22, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, izsakot 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.6. Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde „Austras koks”;

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMU RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu

2.Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības nolikuma 2.6.apakšpunktā un struktūrā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nosaukums ir mainīts uz nosaukumu Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde „Austras koks”.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanai budžeta līdzekļi tiks plānoti

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Izmaiņas nav paredzamas

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

G.Truksnis