Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 17.oktobrīNr. 45

protokols Nr. 25, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1. Pabalsta apmērs ir 143 euro.”;

1.2. papildināt saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Pabalstu izsniedz pabalsta saņēmējam viņa dzīvesvietā vai pārskaita pabalsta saņēmējam iesniegumā noradītajā kredītiestādes norēķinu kontā.”;

1.3. papildināt saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu pēc vārdiem „dzimšanas dienā” ar vārdiem „vai nākamajā darba dienā, ja dzimšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.”;

1.4. izteikt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.”;

1.5. papildināt saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktu pēc vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes” ar vārdu „izpilddirektora”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobrī saistošajiem noteikumiem Nr.45
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošos noteikumus Nr.78 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem”, nosakot pabalsta apmēru, precizējot pabalsta izsniegšanas kārtību un lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai precizētu kārtību, kādā tiek izsniegts pabalsts un kārtību, kādā var apstrīdēt Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to darīt. Saistošie noteikumi paredz noteikt konstantu pabalsta apmēru, tādējādi turpmāk pabalsta apmēru vairs nebūs nepieciešams noteikt saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu kārtējam gadam, tādējādi nodrošinot tiesisko stabilitāti.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz augšu līdz veselam skaitlim.

Proti, LVL 100 = EUR 142,29 (saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu noapaļots līdz veselam skaitlim EUR 143).

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks, jo pabalsts noapaļošanas rezultātā tiek palielināts.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis