Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 17.oktobrīNr. 51

protokols Nr. 25, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.”;

1.2. aizstāt 5.1. un 5.2.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 200 (divi simti latu)” ar skaitli un vārdu „285 euro”;

1.3. aizstāt 5.3. un 5.4.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 50 (piecdesmit latu)” ar skaitli un vārdu „72 euro”;

1.4. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētā persona (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz Labklājības pārvaldē vai Dzimtsarakstu nodaļā, vai Dzīvokļu nodaļā iesniegumu pabalsta saņemšanai.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.51
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošos noteikumus Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

Papildus izmaiņas paredzētas, lai saskaņotu saistošo noteikumu regulējumu ar 2012.gada 12.janvāra Personu apliecinošu dokumentu likumu, saskaņā ar kurām personas apliecība tiek atzīta par personas apliecinošu dokumentu.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos, pielāgotu tos euro ieviešanai. Izmaiņas personu apliecinošu dokumentu uzskaitījumā nepieciešamas, saskaņojot saistošo noteikumu regulējumu ar Personu apliecinošu dokumentu likumu.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz augšu līdz veselam skaitlim.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks, jo pabalsta apmērs tiek noapaļots uz augšu.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis