Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 05.12.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 65

protokols Nr. 25, 32. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40
„Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā” grozījumu un papildināt 2.1.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi par vieglā automobiļa vecumu un iegādes laiku nav piemērojami, ja personai ir invaliditāte vai ģimenē ir persona ar invaliditāti.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.65
„Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40
„Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.40 „Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā”, paredzot, ka gadījumā, ja personai ir invaliditāte vai ģimenē ir persona ar invaliditāti, par īpašumu netiek uzskatīts personas (ģimenes) īpašumā esošs viens vieglais automobilis neatkarīgi no tā vecuma un iegādes laika.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti (vai ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti) lielākas priekšrocības.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF