Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 06.12.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 4.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 71.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 17.oktobrīNr. 70

protokols Nr. 25, 37. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna
pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta otro prim daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.403
„Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim,
kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei,
ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un piešķiršanas kārtību pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pie privātā pakalpojuma sniedzēja.

2. Līdzfinansējumu piešķir par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un nesaņem pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Līdzfinansējumu izmaksā privātajam pakalpojuma sniedzējam, kas ir Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta privātās izglītības iestāde un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

4. Līdzfinansējumu piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk – vecāks) iesniegumu, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam ir atteikts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

II. Līdzfinansējuma apmērs

5. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu ir 60 latu mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 71.saistošajiem noteikumiem

6. Līdzfinansējumu nepiešķir par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa.

7. Līdzfinansējums nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtība

8. Līdzfinansējuma saņemšanai vecāks iesniedz Jūrmalas pilsētas domē iesniegumu (pielikums) par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu, juridisko adresi un juridiskās personas reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno apliecinājumu no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam.

9. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu 4.punktā, un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu Izglītības nodaļa informē privāto izglītības iestādi, vecāku un Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību (turpmāk – grāmatvedība).

10. Ja Izglītības nodaļa pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tā sagatavo trīspusēju līguma projektu, kuru slēdz vecāks, privātā izglītības iestāde un Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārdā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Līgumā nosaka arī līdzfinansējuma saņemšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtību. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.

11. Šo saistošo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu vecāks var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

12. Katra pārskata perioda beigās (mēneša pēdējā darba diena) privātā izglītības iestāde iesniedz Izglītības nodaļā Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.403 „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” (turpmāk – noteikumi Nr.403) noteiktajā kārtībā aizpildīta pieprasījuma valsts atbalsta saņemšanai kopiju.

13. Izglītības nodaļa sagatavo informāciju par bērniem, kuri iepriekšējā mēnesī bija reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņēma pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja noteikumos Nr.403 noteiktajā kārtībā un līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz to grāmatvedībā.

14. Grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā veic maksājumu privātās izglītības iestādei.

15. Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta:

15.1. pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē;

15.2. ja bērns tiek deklarēts citā pašvaldībā;

15.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto pakalpojuma sniedzēju un vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu;

15.4. ja tiek izbeigts šo saistošo noteikumu 10.punktā minētais trīspusējais līgums.

16. Gadījumos, kad tiek pārtraukta līdzfinansējuma izmaksa, līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.50 „Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”.

18. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.70

(protokols Nr.25, 37.punkts)

Jūrmalas pilsētas domei

_________________________________________

(iesniedzēja vārds, uzvārds )

-

(personas kods)

_____________________________________________________________________LV-_____

(deklarētās dzīves vietas adrese)

_____________________________________________________________________LV-_____

(faktiskā adrese)

________________,__________________

(tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu privātā pakalpojuma sniedzējam

_____________________________________________________________________________

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

_____________________________________________________________________________

(juridiskā adrese un reģistrācijas numurs vai deklarētā dzīvesvietas adrese)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

_____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienoju: līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju uz ____lp.;

Citi ________________________________________________

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

_____.gada___.____________________ _________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda Jūrmalas pilsētas Izglītības nodaļas speciālists:

Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:

Bērna dzīves vieta

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Mātes, tēva dzīvesvieta (vajadzīgo pasvītrot)

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Aizbildņa vai to pilnvarotās personas dzīvesvieta (vajadzīgo pasvītrot)

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes:

Bērns reģistrēts rindā ___________________________________

(izglītības iestāde)

____________________(datums) nepieciešama vieta ________________ gadā

□ Atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām

□ Neatbilst līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām

________________________________________________ amats, paraksts, paraksta atšifrējumsPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.70

„Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt Izglītības likuma 17.panta otrās prim daļas un Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.403 „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” izpildi

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas kārtību pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pie privātā pakalpojuma sniedzēja.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2013.gada pašvaldības budžetā papildu nepieciešams 2000Ls.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi pozitīvi ietekmēs ģimeņu, kurās aug 1,5 līdz 4 gadus veci bērni, labklājību, nodrošinot alternatīvu un līdzvērtīgu pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes sniegtajam apkalpojumam un veicinās bērnu vecāku atgriešanos darba tirgū.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu sagatavošanā ņemti vērā Jūrmalas administratīvajā teritorijā reģistrēto privāto izglītības iestāžu ieteikumi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF