Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 88

protokols Nr. 4, 45. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1
daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.Č.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.20 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 17.novembra lēmumā Nr.217 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Lapotnes ielā 1” noteikts, ka namīpašuma labticīgajai ieguvējai D.Č. ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas Lapotnes ielā 1 labticīgā ieguvēja nav veikusi nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim D.Č. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 9.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala daļu Jūrmalā, Lapotnes ielā 1 ar kadastra numuru 1300 021 1914, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000359886.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.20 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 17.novembra lēmumā Nr.217 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Lapotnes ielā 1”” 3.punkta izpildi, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar D.Č. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1, kadastra numurs 1300 021 1914, kopējā platība 1205 m2, ½ domājamās daļas 602,50 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma ½ domājamās daļas uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ un zemes nomas maksas parāds par faktisko lietošanu netiek samaksāts, Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļai sniegt prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes nomas maksas par faktisko lietošanu parāda piedziņu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF