Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1400

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1510-1520), Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1400-1405), Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova, Aleksejs Volkovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Anita Lindermane, Sandra Brauere, Inese Strūberga, Elita Cepurīte, Ģirts Brambergs, Aīda Paipare, Anželika Legante, Elviss Venters, Inta Černaja, Edgars Stobovs, Agita Bērzupe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Jekaterina Vintere (Jūrmalas Montesori skolas vadītāja)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

5.

Protokollēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”” precizēšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”

7.

Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

9.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu

10.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” noslēgumu

11.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” noslēgumu

12.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārta

13.

Par pasta pakalpojuma nodrošināšanu Ķemeros

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”

15.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” 2013.gada darba plāna izpildi un 2014.gada darba plāna apstiprināšanu

16.

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu

17.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšana

18.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

20.

Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 34

22.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 3

23.

Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3913 Jūrmalā, Jomas ielā 20

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 7316 Jūrmalā, Turaidas ielā 52A

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.591 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25”

29.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 151, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.571 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā, Miera ielā 3819, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

35.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu un darba uzdevuma apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” nodošanu publiskajai apspriešanai

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”

42.

Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

43.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mellers”

44.

Par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.Č.

46.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.K.

47.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas Madara”

48.

Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/45 ar L.V. pagarināšanu

49.

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu

50.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Muižas ielā 7 nomāšanu no I.Z.

51.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/227 ar A.F. pagarināšanu

52.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/225 ar L.Š. pagarināšanu

53.

Par 2013.gada 29.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu

54.

Par 2013.gada 20.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/307 ar M.F. pagarināšanu

55.

Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 atzīšanu par spēkā esošu

56.

Par 2004.gada 10.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/999 atzīšanu par spēkā esošu

57.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d., atsavināšanu

58.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu

59.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, k-1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 1A, kadastra apzīmējums 1300 004 6503

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139

· Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 1A, kadastra apzīmējums 1300 004 6503

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

· Par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par izmaiņām sēdes darba kārtībā („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), izmaiņas sēdes darba kārtībā tiek apstiprinātas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

6.

Protokollēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”” precizēšanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”

8.

Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

10.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu

11.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” noslēgumu

12.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” noslēgumu

13.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārta

14.

Par pasta pakalpojuma nodrošināšanu Ķemeros

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”

16.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” 2013.gada darba plāna izpildi un 2014.gada darba plāna apstiprināšanu

17.

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu

18.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšana

19.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

22.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 34

23.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 3

24.

Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3913 Jūrmalā, Jomas ielā 20

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 7316 Jūrmalā, Turaidas ielā 52A

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.591 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25”

29.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 151, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.571 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā, Miera ielā 3819, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

35.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu un darba uzdevuma apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” nodošanu publiskajai apspriešanai

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”

42.

Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

43.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mellers”

44.

Par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.Č.

46.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.K.

47.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas Madara”

48.

Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/45 ar L.V. pagarināšanu

49.

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu

50.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Muižas ielā 7 nomāšanu no I.Z.

51.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/227 ar A.F. pagarināšanu

52.

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/225 ar L.Š. pagarināšanu

53.

Par 2013.gada 29.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu

54.

Par 2013.gada 20.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/307 ar M.F. pagarināšanu

55.

Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 atzīšanu par spēkā esošu

56.

Par 2004.gada 10.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/999 atzīšanu par spēkā esošu

57.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d., atsavināšanu

58.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu

59.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, k-1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu

2. Par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), nolēma pieņemt lēmumu par iebraukšanas atļaujas izsniegšanas maksas pakalpojumu.

Ienāk I.Blaua

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

G.Truksnis - pārrunājot jautājumu ar Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. A.Grantu, ir priekšlikums lēmumprojekta 1.2.apakšpunktā skaita vienības „4” izteikt uz skaita vienībām „3”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

6. Protokollēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”” precizēšanu

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt protokollēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”” precizēšanu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

I.Černaja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”.

8. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

A.Paipare

Izsakās:

J.Vintere (Jūrmalas Montesori skolas vadītāja) iebilst, ka saistošo noteikumu projektā līgumu paredzēts slēgt ar katra bērna vecāku individuāli un nav minēts līguma noslēgšanas termiņš. Ierosina noslēgt vienu kopīgu līgumu ar pirmsskolas izglītības iestādi, kā tas notiek citās pašvaldībās.

A.Paipare uzskata, ka iebildumiem nav pamata, jo saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā notiek līguma slēgšana, paredzot arī termiņu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

10. Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

A.Grants

Izsakās:

G.Liepiņa tā kā šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un skar lielu pilsētas iedzīvotāju daļu, jautā, vai iedzīvotāji ir informēti par to, ka viņu dzīvojamo māju apsaimniekotājs var mainīties?

A.Grants atbild, ka šis process ir sācies un publiski zināms kopš 2008.gada. Informācija par iespējamām izmaiņām un par šī procesa tālāko norisi, kā arī, atgādinot par iedzīvotāju tiesībām dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs lemt par apsaimniekotāja pārvaldnieka saglabāšanu vai savu izvēlētu pārvaldnieku, pēc šī lēmuma pieņemšanas dzīvokļu īpašniekiem tiks nosūtīta kopā ar nākamajiem maksāšanas paziņojumiem.

G.Liepiņa jautā, vai, bez iepriekšējas sarunu veikšanas ar iedzīvotājiem saistībā ar iespējamo dzīvojamo māju apsaimniekotāja maiņu, neradīsies virkne daudz un nepatīkamu izskaidrošanos un vai iedzīvotāju tiesības un intereses tiks aizsargātas?

A.Grants atbild, ka mainoties apsaimniekotājam, jebkurā gadījumā, saskaņā ar likumu, pašvaldība turpina pildīt pārvaldnieka funkciju un pilnvarojuma līgumā ir atrunāta kārtība, kā notiek šī procesa kontrole, kā arī ir virkne MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek noteiktas apsaimniekošanas un īres maksas.

A.Ābelītis jautā, kādas sekas būs jaunajam apsaimniekotājam pārkāpjot pilnvarojuma līgumu?

A.Grants – tādas, kādas ir atrunātas pilnvarojuma līguma nosacījumos. G.Truksnis – par pārkāpumu, saskaņā ar pilnvarojuma līgumā atrunāto, būs iespēja pilnvarojuma tiesības atsaukt.

A.Ābelītis iebilst, ka sagatavotais lēmumprojekts nav izskatīts nevienā no domes komitejām.

G.Truksnis iepriekš deputāti domes sēdē ir lēmuši par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas izveidošanu, kurai tika uzdots līdz konkrētam datumam iesniegt izskatīšanai domes sēdē „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projektu.

A.Ābelītis jautā, vai tika izskatītas arī citas pārvaldības formas, kā tikai vienīgi pārdodot kapitālsabiedrības 100% kapitāla daļas?

A.Grants atbild, ka lēmumprojekts ir sagatavots vadoties no iepriekš pieņemtā domes lēmuma pamatprincipiem.

A.Ābelītis jautā, kāpēc SIA „Jūrmalas namsaimnieks” kapitālā ir palicis nekustamais īpašums Burtnieku ielā 22?

A.Grants atbild, ka uz to brīdi, kad „Jūrmalas namsaimnieks” noslēdza kredītlīgumu ar SIA „Swedbank” par siltummezglu ierīkošanu, visi SIA „Jūrmalas namsaimnieks” aktīvi tika apgrūtināti un liegta iespēja bez SIA „Swedbank” piekrišanas tālāk tos atsavināt vai izmantot citādi. Papildu domes galvojumam, šis nekustamais īpašums zināmā veidā kalpo kā nodrošinājums kredītlīgumam.

G.Liepiņa izsaka priekšlikumu atlikt šo jautājumu, un vispirms par to informēt iedzīvotājus. Uzskata, ka SIA „Jūrmalas namsaimnieks” būtu pienākums informēt iedzīvotājus par iespējamajiem riskiem un to, ka pašvaldība turpina pildīt pārvaldnieka funkciju, tādējādi, aizsargājot iedzīvotājas tiesības.

R.Mežeckis izsakās, ka šobrīd nav jautājums par SIA „Jūrmalas namsaimnieks”  nodošanu vai nenodošanu privatizācijai. Ja tāds lēmums būtu jāpieņem, tad pats, personīgi, būtu pret to, jo uzskata, ka pašvaldība pati var tikt lieliski galā ar šiem pienākumiem, kā piemēru minot citas lielās pašvaldības. Taču iepriekšējā dome ir pieņēmusi šādu lēmumu, ko, protams, varētu atcelt, bet ir tiesas spriedums, kas uzliek pašvaldībai par pienākumu veikt šo privatizācijas procesu. Tāpēc tas ir jāturpina, ņemot vērā to, ja privatizācijas procesa gaitā radīsies kādas pamatotas šaubas par pretendentiem, par viņu spēju pildīt līguma nosacījumus vai arī par to, ka kādā veidā tiek būtiski apdraudētas iedzīvotāju tiesības un intereses, pašvaldība arī attiecīgi rīkosies.

A.Ābelītis izsakās, ka lēmumā nav pateikts, kādā veidā ir jānotiek šim privatizācijas procesam. Izsaka priekšlikumu atcelt visus iepriekš pieņemtos domes lēmumus par SIA „Jūrmalas namsaimnieks”  nodošanu privatizācijai un izskatīt šīs kapitālsabiedrības citu privatizācijas formu, kā, piemēram, kooperatīvā sabiedrība vai paju sabiedrība, uzklausot arī par to sabiedrības viedokli. Balsos pret sagatavoto lēmumprojektu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Visockis , A.Ābelītis), I.Blaua un K.Siņkeviča nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu.

11. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” noslēgumu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” noslēgumu.

12. Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” noslēgumu (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” noslēgumu.

13. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārta (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārta.

14. Par pasta pakalpojuma nodrošināšanu Ķemeros (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pasta pakalpojuma nodrošināšanu Ķemeros.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē” (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”.

7

16. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” 2013.gada darba plāna izpildi un 2014.gada darba plāna apstiprināšanu (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” 2013.gada darba plāna izpildi un 2014.gada darba plāna apstiprināšanu.

17. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu.

18. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšana (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

I.Struberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšana.

19. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu.

20. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

21. Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

I.Strū berga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

22. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 34 (lēmums Nr.66)

23. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 3 (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 34.

2. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 3.

24. Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3913 Jūrmalā, Jomas ielā 20 (lēmums Nr.69)

26. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 7316 Jūrmalā, Turaidas ielā 52A (lēmums Nr.70)

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 01.novembra lēmumā Nr.591 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18” (lēmums Nr.71)

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25” (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3913 Jūrmalā, Jomas ielā 20.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 7316 Jūrmalā, Turaidas ielā 52A.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 01.novembra lēmumā Nr.591 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25”.

29. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 151, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 151, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.571 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.74)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.571 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Iziet R.Mežeckis

31. Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā, Miera ielā 3819, Jūrmalā (lēmums Nr.75)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā, Miera ielā 3819, Jūrmalā.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā (lēmums Nr.76)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”.

35. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

36. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis),  nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis),  nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ienāk R.Mežeckis

40. Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” nodošanu publiskajai apspriešanai.

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

42. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai.

43. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mellers” (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mellers”.

44. Par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar R.K. (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18 nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.Č. (lēmums Nr.88)

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.K. (lēmums Nr.89)

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas Madara” (lēmums Nr.90)

48. Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/45 ar L.V. pagarināšanu (lēmums Nr.91)

49. Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu (lēmums Nr.92)

50. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Muižas ielā 7 nomāšanu no I.Z. (lēmums Nr.93)

51. Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/227 ar A.F. pagarināšanu (lēmums Nr.94)

52. Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/225 ar L.Š. pagarināšanu (lēmums Nr.95)

53. Par 2013.gada 29.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu (lēmums Nr.96)

54. Par 2013.gada 20.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/307 ar M.F. pagarināšanu (lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, Lapotnes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.Č.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.K..

3. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas Madara”.

4. Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/45 ar L.V. pagarināšanu.

5. Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu.

6. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Muižas ielā 7 nomāšanu no I.Z.

7. Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/227 ar A.F. pagarināšanu.

8. Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/225 ar L.Š. pagarināšanu.

9. Par 2013.gada 29.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu.

10. Par 2013.gada 29.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu.

11. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas Madara”.

55. Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 atzīšanu par spēkā esošu (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 atzīšanu par spēkā esošu.

56. Par 2004.gada 10.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/999 atzīšanu par spēkā esošu (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2004.gada 10.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/999 atzīšanu par spēkā esošu.

57. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d., atsavināšanu (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d., atsavināšanu.

58. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.101)

59. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, k-1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu.

2. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, k-1, Jūrmalā izsoles atzīšanu par nenotikušu.

Sēde slēgta 15.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 13.martā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 26.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF