Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 92

protokols Nr. 4, 49. punkts

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2563m2, (kadastra numurs 1300 009 4106) nostiprinātas P.K., zemesgrāmatas nodalījums Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 1300 509 4108 003) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069885).

Jūrmalas pilsētas dome apstiprinājusi 2013.gada 4.martā starp Jūrmalas pilsētas muzeju un P.K. noslēgto nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/226, par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 (kadastra Nr.1300 009 4106, kopējā platība 2563 m2) daļu 1300 m2 platībā nomu namīpašuma uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu, un ņemot vērā P.K. 2013.gada 14.decembra iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/5876-K), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2013.gada 4.martā starp Jūrmalas pilsētas muzeju un P.K. (personas kods ***) noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/226 līdz 2014.gada 31.decembrim namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2014.gada 1.janvāra. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamās zemes daļu 1300 m2 platībā. Pievienotās vērtības nodoklis papildus nomas maksai tiek maksāts no brīža, kad iznomātājs tiek reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, par ko informēt ir iznomātāja pienākums.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu, kuru slēgs Jūrmalas pilsētas muzejs un P.K..

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF