Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 95

protokols Nr. 4, 52. punkts

Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/225 ar L.Š. pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 512 m2, (kadastra numurs 1300 020 0807) 5/16 domājamām daļām, 160 m2 platībā nostiprinātas L.Š. (personas kods ***) zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25 (kadastra apzīmējums 1300 020 0807 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000501524). Ēka saistīta ar zemesgabalu (kadastra numurs 1300 020 0807).

Starp Jūrmalas pilsētas domi un L.Š. 2013.gada 4.martā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/225 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala daļas Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 (kadastra numurs 1300 020 0807) 160 m2 platībā nomu līdz 2013.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu un, ņemot vērā L.Š. 2014.gada 27.janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.1.-39/507-Š), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar L.Š. (personas kods ***) vienošanos par grozījumiem Līgumā par zemesgabala 5/16 domājamo daļu Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 (kadastra numurs 1300 020 0807) 160 m2 platībā nomu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala nomas maksu 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2014.gada 1.janvāra. Papildus nomas maksai Jūrmalas pilsētas dome kompensē L.Š. (iznomātājam) nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamās zemes 5/16 domājamām daļām 160 m2 platībā. Pievienotās vērtības nodoklis papildus nomas maksai tiek maksāts no brīža, kad iznomātājs tiek reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, par ko informēt ir iznomātāja pienākums.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot un noslēgt lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF