Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 103

protokols Nr. 5, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

1.1. Lēmuma 31.pielikumu (informatīvi-Labklājības pārvalde) papildināt ar šādām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa

29

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs

1

1018

1018

30

Sociālais darbinieks

1

854

854

31

Psihologs

1

812

812

1.2. Lēmuma 37.pielikumu (informatīvi – Jūrmalas pilsētas dome) papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

84.1

Eksperts uzņēmējdarbības jautājumos

1

1174

1174

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF