Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 108

protokols Nr. 5, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības komisijas 2014.gada 15.janvāra lēmumu Nr.1, Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 6.februāra lēmumu (protokols Nr.1.2-25/2), likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, 50.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības komisijas nolikuma 1.4.punktu, Jūrmalas pilsētas Domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 37.2punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu un atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.661 „Par sociālās palīdzības komisiju”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija nolikumu Nr.59 „Sociālās palīdzības komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF