Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 13.marta 108.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 17.jūnija 441.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.661

protokols Nr.20, 59. punkts

Par sociālās palīdzības komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikuma Nr.7 „Sociālās palīdzības komisijas nolikums” 1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes sociālās palīdzības komisiju 9 cilvēku sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 441.lēmumu

 2. Apstiprināt sociālās palīdzības komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. Lita Fecere;

  2.2. Irēna Drupa;

  2.3. Gunārs Kaļva;

  2.4. Jolanta Eihentāle;

  2.5. Roberts Bogomols;

  2.6. Inga Zaiceva;

  2.7. Karīna Petrosjana;

  2.8. Anita Ragovska;

  2.9. Regīna Markuse. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 441.lēmumu

 3. Sociālās palīdzības komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūnija lēmumu Nr.510 „Par sociālās palīdzības komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF