Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 20.03.2014. Stājas spēkā 21.03.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 128

protokols Nr. 5, 31. punkts

Par izmaiņām detālplānojumā
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.689 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23.

2014.gada 27.janvārī Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegtas detālplānojuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 grafiskās daļas izmaiņas, precizējot detālplānojumā noteikto būvlaidi no Dzintaru prospekta sarkanās līnijas. Minētās izmaiņas atbilst Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 122.punktam, jo spēkā esošajā detālplānojumā ir nepieciešams veikt izmaiņas būvlaidē. Šīs izmaiņas skar tikai vienu zemes vienību, un ierosinātās izmaiņas ir saskaņotas ar zemesgabala īpašnieku.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 122., 116., 144.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 5.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 grafiskās daļas izmaiņas saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izmaiņu apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Detālplānojuma izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma izmaiņu apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Detālplānojuma izmaiņas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF