Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.04.2014. Stājas spēkā 08.04.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 2.aprīlīNr. 149

protokols Nr. 7, 1. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā,
Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.650 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21)” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Vadoties no Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21).

2. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF