Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 8, 28. punkts

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 1.punkta, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēka ekvivalentu, lielāku par 2000”” un Eiropas Savienības Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību noteikumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar pielikumu.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.172

(protokols Nr.8, 28.punkts)

PROJEKTS

LĪGUMS Nr._______________

PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU JŪRMALAS PILSĒTĀ

Jūrmalā, 2014.gada ___. _______________

Jūrmalas pilsētas dome , tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš darbojas uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punkts) pamata, turpmāk tekstā saukta – PAŠVALDĪBA, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” , reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 15.aprīlī ar numuru 40003275333, tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova un valdes locekļa Henrija Avota personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem, turpmāk tekstā – SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puse / Puses,

ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 1.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta, Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumus Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēka ekvivalentu, lielāku par 2000””, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma un Eiropas Savienības Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību paredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu paredzamību noteikumus un 2014.gada ___. ____________ Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.___________ „____________________”,

savstarpēji vienojas noslēgt šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets

1.1.  Līguma priekšmets – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

1.2.  PAŠVALDĪBA piešķir SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3.  SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kurā tiek nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas iespējamība, esošajiem iedzīvotājiem, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām, turpmāk tekstā saukts – PATĒRĒTĀJS.

1.4.  SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības

2.1.  SABIEDRIKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

2.2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz ūdens uzskaites mezglam, kas izveidots uz ievada PATĒRĒTĀJA ēkā vai ēku grupā atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem) par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

2.3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

2.4. SABIEDRISO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu Līguma 2.1., 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

2.5. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt Līguma 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

2.6. Lai nodrošinātu Līguma 2.1.punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

2.7.  Ja Līgums, beidzoties termiņam, netiek pagarināts, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ir pienākums PAŠVALDĪBAI atmaksāt tikai to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot Līguma 2.6.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz Līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.

3. PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības

3.1. PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU:

3.1.1. ar informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem;

3.1.2. ar pamatlīdzekļiem un citiem aktīviem, kas tiek lietoti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai, ieguldot tos SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pamatkapitālā un veicot visas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību pārejas reģistrēšanai zemesgrāmatā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātai metodikai, kas nosaka prasības līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

3.2. PAŠVALDĪBA var piešķirt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz saskaņā ar likumu izveidotas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes (turpmāk tekstā saukts Sabiedrisko pakalpojumu regulators) noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām.

3.3. Pieprasot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kvalitātē un veidā, kuru realizācijai nepieciešamās izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām, vienlaikus pieprasījumam PAŠVALDĪBAS pienākums ir nodot līdzekļus SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, kas paredzēti PAŠVALDĪBAS budžetā minētā pieprasījuma izpildei.

4. Līguma grozīšana

4.1. Līgumu var grozīt, tikai PAŠVADLĪBAI un SABIEDRIKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienojoties, noformējot izmaiņas rakstveidā, kā arī normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ar tiesas nolēmumu.

5. Līguma termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar 2014.gada ___. _____________ un ir noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

6. Norēķini

6.1. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS iekasē samaksu no PATĒRĒTĀJIEM, atbilstoši Sabiedriskā pakalpojumu regulatora noteiktiem tarifiem.

6.2. Norēķinu periods, par kuru SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS veic aprēķinus un izraksta rēķinu, savukārt PATĒRĒTĀJS veic izrakstīto rēķinu samaksu, ir norādāms PATĒRĒTĀJA un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA savstarpēji noslēgtajā līgumā par sabiedrisko pakalpojumu piegādi.

7. Citi noteikumi

7.1. Ar Līguma parakstīšanu spēku zaudē 2004.gada 22.aprīlī noslēgtais Līgums Nr.1.1-16.9/440 par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā (arī visi tā grozījumi).

Līgumā iekļauti nosacījumi, kādus SABIEDRISKĀ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

7.2. .Jautājumi, kuri nav paredzēti Līgumā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc Līguma parakstīšanas, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.

7.4. Līgums sastādīts uz trim lapām divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs – pie SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA.

Pušu rekvizīti:

PAŠVALDĪBA:

Jūrmalas pilsētas dome

juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

reģistrācijas numurs: 90000056357

konts: LV64PARX0002484572167

tālrunis: 67093800

Priekšsēdētājs _________________ G.Truksnis

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: SIA „Jūrmalas ūdens”

juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala

reģistrācijas numurs: 40003275333

konts: LV33UNLA0010000508442

tālrunis: 67811362

Valdes priekšsēdētājs ____________

V.Antonovs

Valdes loceklis____________________

H.Avots


Lejupielāde: DOC un PDF