Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Iveta Blaua, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aleksejs Volkovs, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1210 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Ineta Umbraško, Edgars Stobovs, Elita Grante, Ieva Strazdiņa, Inese Kārkliņa, Inita Vanka-Freivalde, Sandra Rone, Evija Majore, Iveta Strazdiņa, Elviss Venters, Anda Zaķe, Sandra Brauere

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

7.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

8.

Iekšējā audita un revīzijas veikšanas kārtība

9.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēta projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” noslēgumu

10.

Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”

11.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā

12.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Vaivaru pamatskola)

13.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Lielupes vidusskola)

14.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA2- Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai”

15.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes projektu konkursā aktivitātē „KA101 Skolotājs –mācīšanās līderis”

16.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior2014 projektu konkursā „Eco-mijiedarbība”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”

18.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

19.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)

20.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

21.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.256 „Par dzīvojamo telpu rezervēšanu”

24.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību

25.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Dzintaru koncertzāle”

26.

Par VSIA „ Bulduru Dārzkopības vidusskola ” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

27.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

29.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Brikšķu ielā 4, Jūrmalā

30.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Ludzas ielā 2, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Mellužu prospektā 71a, Jūrmalā

32.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Liedaga ielā 10, Jūrmalā

33.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā

34.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3714 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.482 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8”

36.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2404 Vidus prospektā 39, Jūrmalā

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.636 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.777 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.629 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra numuru 1300 014 7509)

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā, Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa–Briedīša ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 95, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

48.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmuma Nr.149 „Par

detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23” atzīšanu par spēku zaudējušu

49.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas ielu, Pūpolu ielu un pludmali”

51.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A

52.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 1005

53.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 14

54.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Upes ielā 1B un Jūrmalā, Upes ielā 1C

55.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, 23.līnijā 1 un Rotas iela 2304

56.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3

57.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61

58.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

59.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu

60.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.681 „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu”

61.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Majori 5106, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5106

63.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar A. S.

64.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 020 7003 001

65.

Par zemesgabala (zemesstarpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

G.Truksnis informē, ka 2014.gada 9.aprīlī ir saņemts Jūrmalas pilsētas domes deputātes Guntas Liepiņas iesniegums, ar kuru viņa paziņo, ka noliek Jūrmalas pilsētas domes deputāta pilnvaras uz laiku, iestājoties Saeimas sastāvā uz valsts ministra Romāna Naudiņa amata pildīšanas laiku. Ar šo brīdi ir uzskatāms, ka deputātes Guntas Liepiņas pilnvaras Jūrmalas pilsētas domē ir izbeigušās. Par šo faktu tika informēta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija, kas noteiks, kurš ir nākamais deputāta kandidāts.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par būves nojaukšanu Mellužu prospektā 71a, Jūrmalā

· Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Liedaga ielā 10, Jūrmalā

· Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā

· Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā, Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

· Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.681 „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu”, uzdodot Pilsētplānošanas nodaļai un Īpašumu pārvaldei līdz nākamai domes sēdei sagatavot vienošanās par detālplānojuma izstrādi grozījumus, saistībā ar 2.1.6., 2.1.7. un 2.1.8.apakšpunktu izpildes nodrošināšanu.

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Jūrmalas valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

7.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Jūrmalas valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai

9.

Iekšējā audita un revīzijas veikšanas kārtība

10.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēta projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” noslēgumu

11.

Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”

12.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā

13.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Vaivaru pamatskola)

14.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Lielupes vidusskola)

15.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA2- Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai”

16.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes projektu konkursā aktivitātē „KA101 Skolotājs –mācīšanās līderis”

17.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior2014 projektu konkursā „Eco-mijiedarbība”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”

19.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

20.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)

21.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.256 „Par dzīvojamo telpu rezervēšanu”

25.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību

26.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Dzintaru koncertzāle”

27.

Par VSIA „ Bulduru Dārzkopības vidusskola ” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

28.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

30.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Brikšķu ielā 4, Jūrmalā

31.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Ludzas ielā 2, Jūrmalā

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3714 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.482 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8”

34.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2404 Vidus prospektā 39, Jūrmalā

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.636 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.777 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.629 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra numuru 1300 014 7509)

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa–Briedīša ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 95, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

45.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmuma Nr.149 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23” atzīšanu par spēku zaudējušu

46.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas ielu, Pūpolu ielu un pludmali”

48.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A

49.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 1005

50.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 14

51.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Upes ielā 1B un Jūrmalā, Upes ielā 1C

52.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, 23.līnijā 1 un Rotas iela 2304

53.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3

54.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61

55.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

56.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Majori 5106, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5106

58.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S.

59.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 020 7003 001

60.

Par zemesgabala (zemesstarpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

L.Baumgarte ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts papildinājums lēmumprojektam, kā arī lēmumprojekta 1.2.1.apakšpunktā ir nepieciešams veikt tehnisku labojumu amata vienības numerācijā.

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu par lēmumprojekta 1.1.apakšpunktu balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojekta 1.1.apakšpunktu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), lēmumprojekta 1.1.apakšpunkts tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojekta 1.2.apakšpunktu un papildinājumu („par” – 11 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – 2 (J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (L.Loskutova)), lēmumprojekta 1.2.apakšpunkts un papildinājums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu ar papildinājumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

(lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

I.Umbraško

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.7)

5. Grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.11)

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu un nolikumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”.

3. Nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”.

7. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Jūrmalas valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Jūrmalas valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai.

9. Iekšējā audita un revīzijas veikšanas kārtība (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

E.Grante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus „Iekšējā audita un revīzijas veikšanas kārtība”.

10. Par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēta projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” noslēgumu (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēta projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” noslēgumu.

11. Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

12. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā” (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā”.

13. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Vaivaru pamatskola) (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

14. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Lielupes vidusskola) (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

I.Vanka-Freivalde

15. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA2- Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai” (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

S.Rone

16. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes projektu konkursā aktivitātē „KA101 Skolotājs –mācīšanās līderis” (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā”.

2. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Vaivaru pamatskola) ar precizējumu 5.punktā (15.04.2014.)

3. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101-Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (Lielupes vidusskola), ar precizējumu 5.punktā (15.04.2014.).

4. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA2- Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai”.

5. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes projektu konkursā aktivitātē „KA101 Skolotājs –mācīšanās līderis”.

17. Par dalību Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior2014 projektu konkursā „Eco-mijiedarbība” (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior2014 projektu konkursā „Eco-mijiedarbība”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā” (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”.

19. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā) (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā).

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

22. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.

23. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.256 „Par dzīvojamo telpu rezervēšanu” (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.256 „Par dzīvojamo telpu rezervēšanu”.

25. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 12 (R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību.

26. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu lēmumprojektā precizēt, ka izstrādātā kārtība par katra īpašuma iznomāšanas nosacījumiem tiek iesniegta izskatīšanai domes sēdē.

A.Ābelītis jautā Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. A.Paeglem, vai pieņemot šo lēmumprojektu nepastāv SIA „Dzintaru koncertzāle”  privatizācijas risks?

A.Paegle domā, ka nē.

G.Truksnis izsakās, ka ir pārliecināts, ka  šāds risks nepastāv.

A.Ābelītis jautā par ierobežojumiem mūzikas atskaņošanai pludmalē pretī Dzintaru koncertzālei pasākumu laikā Dzintaru koncertzālē?

G.Truksnis uzdod A.Paeglem izvērtēt, vai šāds nosacījums ir atrunāts noslēgtajos līgumos starp Dzintaru koncertzāli un nomniekiem.

SIA „Dzintaru koncertzāle” vadībai oficiāli ir jāinformē nomnieki par šādas prasības ievērošanu.

A.Ābelītis jautā par Mellužu estrādes tālāko attīstību?

G.Truksnis atbild, ka tā bija SIA „Dzintaru koncertzāle”” vadības iniciatīva, ka Mellužu estrāde tiek nodalīta no SIA „Dzintaru koncertzāle”” īpašuma. Šobrīd tā ir Kultūras centra pārraudzībā un ir paredzēta estrādes un tās teritorijas rekonstrukcija un sakārtošana.

G.Smalkā informē, ka ir pabeigta projektēšana un ir iesniegts pieteikums Kultūras ministrijā šī projekta līdzfinansēšanai.

G.Truksnis izsakās, ka, gadījumā, ja Kultūras ministrija nepiešķirs līdzekļus šim projektam, tad ir iespēja pieteikties uz citiem ES fondu līdzekļiem,  kā arī nākamajā plānošanas periodā ir iespēja pieteikties uz Pilsētvides projektu programmas līdzekļiem, kas paredzēti pilsētas prioritāro projektu realizēšanai.

A.Ābelītis izsakās, ka ir bažas par to, vai šim projektam tiks piešķirti ES fondu līdzekļi un, ka tam netiek paredzēti  līdzekļi pašvaldības budžetā.

G.Truksnis uzskata, ka vispirms ir jāizmanto iespēja šī projekta finansēšanai piesaistīt ES fondu līdzekļus, taču, gadījumā, ja tas neizdosies, tad, protams, tiks paredzēti līdzekļi pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Dzintaru koncertzāle”.

27. Par VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” pārņemšanu pašvaldības īpašumā

(lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

A.Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

28. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu” (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”.

30. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Brikšķu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.174)

31. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Ludzas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Brikšķu ielā 4, Jūrmalā.

2. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Ludzas ielā 2, Jūrmalā.

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3714 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3714 Mūzikas ielā 14, Jūrmalā.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.482 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8” (lēmums Nr.177)

34. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2404 Vidus prospektā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.178)

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.636 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.179)

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.777 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.180)

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.629 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra numuru 1300 014 7509) (lēmums Nr.181)

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” (lēmums Nr.182)

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73” (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.482 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8”.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2404 Vidus prospektā 39, Jūrmalā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.636 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.777 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.629 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra numuru 1300 014 7509).

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73”.

Iziet R.Mežeckis

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.184)

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa–Briedīša ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.185)

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.186)

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 95, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.187)

44. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa–Briedīša ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 95, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Spīdolas ielā 6/8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

45. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmuma Nr.149 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.189)

46. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23 (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmuma Nr.149 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23.

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas ielu, Pūpolu ielu un pludmali” (lēmums Nr.191)

48. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu ielu, Jomas ielu, Pūpolu ielu un pludmali”.

2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A.

49. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 1005 (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 1005.

50. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 14 (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 14.

51. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Upes ielā 1B un Jūrmalā, Upes ielā 1C (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Upes ielā 1B un Jūrmalā, Upes ielā 1C.

52. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, 23.līnijā 1 un Rotas iela 2304 (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, 23.līnijā 1 un Rotas iela 2304.

53. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 (lēmums Nr.197)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3.

54. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61 (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61.

55. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

56. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis),, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.52 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Majori 5106, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5106 (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Majori 5106, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5106.

58. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar A. S. (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S.

59. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 020 7003 001 (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas iznomāšanu, kadastra apzīmējums 1300 020 7003 001.

60. Par zemesgabala (zemesstarpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, L.Loskutova, A.Volkovs, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemesstarpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta 12.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 15.maijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 16.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF