Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 208

protokols Nr. 9, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem pielikumiem:

1. Jūrmalas pašvaldības 2013.gada vadības ziņojums (1.pielikums);

2. Jūrmalas pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts (2.pielikums);

3. Neatkarīgu revidentu ziņojums (3.pielikums);

4. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2013.gada 31.decembri (4.pielikums);

5. Jūrmalas pašvaldības 2013.gada pārskata skaidrojumi (5.pielikums);

6. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (6.pielikums);

7. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (7.pielikums);

8. Naudas plūsmas pārskats (8.pielikums);

9. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (9.pielikums);

10. Pārskats par uzkrājumiem (10.pielikums);

11. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (11.pielikums);

12. Krājumu izmaiņu pārskats (12.pielikums);

13. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (13.pielikums);

14. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (14.pielikums);

15. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats (15.pielikums);

16. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (16.pielikums);

17. Pārskats par prasībām (debitoriem) (17.pielikums);

18. Pārskats par saistībām (kreditoriem) (18.pielikums);

19. Pārskats par aizņēmumiem (19.pielikums);

20. Pārskats par galvojumiem (20.pielikums);

21. Pārskats par nākotnes saistībām (21.pielikums);

22. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (22.pielikums);

23. Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (23.pielikums);

24. Pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (24.pielikums);

25. Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem (25.pielikums);

26. Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem (26.pielikums);

27. Grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekme uz budžeta izpildes rezultātu, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.707 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (27.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF