Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1200

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Iveta Blaua, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis (nepiedalās no plkst. 1350-1355), Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova (ierodas plkst.1250), Aigars Tampe, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1315- 1330, 1335-1340)

Nepiedalās deputāti:

Aleksejs Volkovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Ringolds Balodis

Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i.

Līga Dzirnekle

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.

Gunta Ušpele

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Sandra Brauere

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Izglītības nodaļas vadītāja

Aida Paipare

Ārējo sakaru un protokola nodaļas vecākā ārējo sakaru organizatore

Anda Račiņa

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Inga Gulbe

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas investīciju piesaistes eksperts

Andris Magazeins

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Sporta nodaļas vecākais sporta organizators

Jānis Rāfelds

PA Sociālās aprūpes centrs vadītāja

Agita Bērzupe

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

SIA „Metrum” pārstāve Māra Kalvāne

Pauls Grants Ķemeru vīzijas izstrādātājs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Samarkandas pilsētas pašpārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

6.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

7.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1- Eiropas brīvprātīgais darbs”

8.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu pieteikumu konkursā

9.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „KT Agency”

10.

Par 2013.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/12/44/013, Līguma Nr.L-ĀTA-12-1235 noslēgumu

11.

Par Eiropas sociālā fonda projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” īstenošanu

12.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

13.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

14.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamas mantas atsavināšanu

16.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā

17.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā

18.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vienības prospektā 1a, Jūrmalā

19.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā

20.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā

21.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai 1.līnijā 1, Jūrmalā

22.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Mellužu prospektā 71A, Jūrmalā

23.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2901 Aglonas ielā 1, Jūrmalā

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 7003, Promenādes ielā 17, Jūrmalā

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.850 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai

27.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Burtnieku ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Piestātnes ielā 6/14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 35, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pārslas ielā 27A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Poruka prospektā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā, Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

33.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 75A, Jūrmalā

36.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

42.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr. 1300 009 5106), atsavināšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par zemesgabala Dubulti 0114, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

47.

Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā

48.

Par zemes un telpu nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu

49.

Par nokavējuma naudas dzēšanu

50.

Par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany”

51.

Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SSM Grupa”

52.

Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „M9J”

53.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AYSU”

54.

Par pludmales nogabala no Kr.Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Black Bean”

55.

Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „7Sky wedding”

56.

Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13”

57.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”

58.

Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Streits”

59.

Par pludmales nogabala 50 metri aiz Gončarova ielas līdz Parka ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”

60.

Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel”

61.

Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ASMO”

62.

Par pludmales nogabala no Salacas ielas ass līdz Upes ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”

63.

Par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Salacas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”

64.

Par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārza ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”

65.

Par pludmales nogabala no Gaidas ielas ass līdz Vēju ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SKY GARDEN”

66.

Par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUA VADIS”

67.

Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass līdz Vaivaru ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13”

68.

Par pludmales nogabala 100 metri aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ZSK IB GRUPA RĪGA”

69.

Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass līdz Jaunķemeru ceļa asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0401

71.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

72.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

73.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

G.Truksnis informē, ka Jūrmalas pilsētas domes deputāte Gunta Liepiņa ir nolikusi Jūrmalas pilsētas domes deputāta pilnvaras uz laiku, iestājoties Saeimas sastāvā uz valsts ministra Romāna Naudiņa amata pildīšanas laiku. No Jūrmalas pilsētas Vēlēšanu komisijas ir saņemta vēstule, kurā norādīts, ka nākošais deputāta kandidāts no attiecīgā saraksta ir Aigars Tampe. Saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 2.pantu, uzskatāms, ka ar šo brīdi Aigars Tampe ir ieguvis deputāta pilnvaras.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis lūdz deputātus nobalsot par šādu papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 20013.gada 16.maija lēmumā Nr.299 „Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” 2013” dalībniekiem”;

· Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 101, Jūrmalā, Palienes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 20013.gada 16.maija lēmumā Nr.299 „Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” 2013” dalībniekiem”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Samarkandas pilsētas pašpārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

8.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1- Eiropas brīvprātīgais darbs”

9.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu pieteikumu konkursā

10.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „KT Agency”

11.

Par 2013.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/12/44/013, Līguma Nr.L-ĀTA-12-1235 noslēgumu

12.

Par Eiropas sociālā fonda projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” īstenošanu

13.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

15.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

16.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamas mantas atsavināšanu

17.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā

18.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā

19.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vienības prospektā 1a, Jūrmalā

20.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā

21.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā

22.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai 1.līnijā 1, Jūrmalā

23.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Mellužu prospektā 71A, Jūrmalā

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2901 Aglonas ielā 1, Jūrmalā

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 7003, Promenādes ielā 17, Jūrmalā

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.850 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai

28.

Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 101, Jūrmalā, Palienes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Burtnieku ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Piestātnes ielā 6/14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 35, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pārslas ielā 27A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Poruka prospektā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā, Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 75A, Jūrmalā

38.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

44.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr. 1300 009 5106), atsavināšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par zemesgabala Dubulti 0114, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

49.

Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā

50.

Par zemes un telpu nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu

51.

Par nokavējuma naudas dzēšanu

52.

Par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany”

53.

Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SSM Grupa”

54.

Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „M9J”

55.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AYSU”

56.

Par pludmales nogabala no Kr.Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Black Bean”

57.

Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „7Sky wedding”

58.

Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13”

59.

Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”

60.

Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Streits”

61.

Par pludmales nogabala 50 metri aiz Gončarova ielas līdz Parka ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”

62.

Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel”

63.

Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ASMO”

64.

Par pludmales nogabala no Salacas ielas ass līdz Upes ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”

65.

Par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Salacas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”

66.

Par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārza ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”

67.

Par pludmales nogabala no Gaidas ielas ass līdz Vēju ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SKY GARDEN”

68.

Par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUA VADIS”

69.

Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass līdz Vaivaru ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13”

70.

Par pludmales nogabala 100 metri aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ZSK IB GRUPA RĪGA”

71.

Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass līdz Jaunķemeru ceļa asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0401

73.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

74.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

75.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 20013.gada 16.maija lēmumā Nr.299 „Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” 2013” dalībniekam” (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

Z.Upīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 20013.gada 16.maija lēmumā Nr.299 „Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” 2013” dalībniekam”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Samarkandas pilsētas pašpārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

A.Račiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Samarkandas pilsētas pašpārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

I.Brača – ir sagatavoti grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetā un deputātiem izsniegti papildinājumi, kas atbilst 2014.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumam.

Izsakās:

A.Ābelītis ierosina kaut nelielu summu no apropriācijas fonda novirzīt mīlestības saliņas Ķemeros sakārtošanai un atjaunošanai.

A.Tampe ierosina neatbalstīt 1.4.16.1.punktā minētās naudas summas piešķiršanu pasākuma „Dziedošais kivins” atbalstam, un 1.4.16.2.punktā minētās naudas summas piešķiršanu pasākuma „Comedy club” atbalstam, jo uzskata, ka pasākuma organizatoriem pašiem jāsedz visi ar pasākuma organizēšanu saistītie izdevumi.

A.Ābelītis ierosina atsevišķi balsot par saistošo noteikumu 1.4.16.2.punktu par naudas līdzekļu piešķiršanu „Comedy club”

A.Tampe uzskata, ka kopumā varētu atbalstīt, taču ierosina neatbalstīt 1.4.16.1. un 1.4.16.2.punktus. Šos līdzekļus piešķirt citām vajadzībām pilsētā, piemēram peldvietas ierīkošanai Valteros, sadraudzības attīstīšanai ar Palangu vai apgaismojuma palielināšanai pilsētā.

G.Truksnis lūdz deputātus balsot par A.Ābelīša un A.Tampes izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par 1.4.16.2.punkta neatbalstīšanu („par” – 4 (A.Tampe, M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis)), „pret” – nav, „atturas” – 9 (L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis, G.Truksnis)), priekšlikums nav pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par 1.4.16.1.punkta neatbalstīšanu („par” – 4 (A.Tampe, M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis)), „pret” – nav, „atturas” – 9 (L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, R.Mežeckis, G.Truksnis)), priekšlikums nav pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu kopumā („par” – 12 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

8. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1- Eiropas brīvprātīgais darbs” (lēmums Nr.210)

9. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu pieteikumu konkursā (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

E.Majore, M.Vīnberga

Izsakās:

G.Truksnis - lēmumu projektos svītrot punktus par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1- Eiropas brīvprātīgais darbs”.

2. Pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atklātā projektu pieteikumu konkursā.

10. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „KT Agency” (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

M.Vīnberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA „KT Agency”.

11. Par 2013.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/12/44/013, Līguma Nr.L-ĀTA-12-1235 noslēgumu (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2013.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/12/44/013, Līguma Nr.L-ĀTA-12-1235 noslēgumu.

12. Par Eiropas sociālā fonda projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas sociālā fonda projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” īstenošanu.

Ierodas L.Loskutova (plkst.12.50)

13. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Izsakās:

J.Visockis – dažas nedēļas bija iegājis ēkā Raiņa ielā 62. Apstākļi tajā mājā ir briesmīgi. Tām ģimenēm, kas dzīvo 4.stāvā vajadzētu meklēt iespējas piešķirt citas dzīvojamās telpas.

G.Truksnis – zina situāciju un tā tiek risināta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

14. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

15. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

16. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamas mantas atsavināšanu (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamas mantas atsavināšanu.

17. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā (lēmums Nr.219)

18. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.220)

19. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vienības prospektā 1a, Jūrmalā (lēmums Nr.221)

20. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā (lēmums Nr.222)

21. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.223)

22. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai 1.līnijā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.224)

23. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Mellužu prospektā 71A, Jūrmalā (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Oļģerta ielā 3, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vienības prospektā 1a, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 42, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā.

6. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai 1.līnijā 1, Jūrmalā.

7. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Mellužu prospektā 71A, Jūrmalā.

24. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2901 Aglonas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.226)

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139 (lēmums Nr.227)

26. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 7003, Promenādes ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2901 Aglonas ielā 1, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 0105 Jūrmalā, Kāpu ielā 139.

3. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 7003, Promenādes ielā 17, Jūrmalā.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.850 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.850 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai.

28. Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 101, Jūrmalā, Palienes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece iesniedz precizējumu lēmuma projektā papildinot lēmuma konstatējošās daļas 4.rindkopuar atsauci uz Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61.

Izsakās:

G.Truksnis jautā vai esošajā situācijā, bez zemes vienību apvienošanas, nevar veikt būvniecību?

V.Zvejniece – būvniecību var veikt arī neapvienojot zemesgabalus.

A.Ābelītis jautā, vai šajā vietā ir plānots aizsargdambis?

V.Zvejniece - nē, aizsargdambis ir plānots citā vietā, nedaudz tālāk.

A.Ābelītis – izsaka bažas, ka zemesgabals varētu applūst un izrādīties neapbūvējams un tad atkal nāksies meklēt maiņas zemesgabalu.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar iesniegto precizējumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova)), lēmuma projekts ir noraidīts.

29. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Burtnieku ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.230)

30. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Piestātnes ielā 6/14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

V.Zvejniece lūdz papildināt lēmuma projektu p ar zemes vienības sadales apstiprināšanu Burtnieku ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā „ Uzdot zemes vienības Burtnieku ielā 8, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Burtnieku ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Piestātnes ielā 6/14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 35, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.232)

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pārslas ielā 27A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.233)

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Poruka prospektā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.234)

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā, Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 35, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pārslas ielā 27A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Poruka prospektā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Slokas ielā 51, Jūrmalā, Slokas ielā 55B, Jūrmalā un adreses likvidēšanu.

35. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

V.Zvejniece – lūdz veikt precizējumu un lēmuma pielikuma 6.3.punktā noteikt, ka paredzēts organizēt vismaz četras publiskās apspriešanas sanāksmes Jūrmalas pilsētas domes telpās.

Izsakās:

G.Truksnis – uzsākot Teritorijas plāna grozījumus ātrākais termiņš, kurā varētu tos pabeigt ir 1.gads. Kopš iepriekšējā Teritorijas plāna apstiprināšanas būs pagājuši 4 gadi un ir loģiski, ka situācija pa šo laiku mainās. Uzskata, ka ir uzmanīgi jāskatās, lai nevienai no teritorijām nebūtu ļaunprātīgi mainīts lietošanas mērķis un izmantošanas veids.

A.Ābelītis – ierosina koalīcijas deputātiem skrupulozi pieiet Teritorijas plāna grozījumu izstrādei un panākt, ka visas turpmāk celtās cementa ēkas tiktu apdarinātas ar koka fasādi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 11 (R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

36. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā.

37. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 75A, Jūrmalā (lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 75A, Jūrmalā.

38. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

V.Zvejniece, M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, A.Ābelītis, M.Stulpiņš), balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

42. Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

V.Zvejniece, P.Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu.

43. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis R.Mežeckis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu.

44. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr. 1300 009 5106), atsavināšanu (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Tampe jautā, kādēļ zemesgabals ir jāatsavina, kāda ir atsavināšanas lietderība?

A.Paegle – zemesgabalam ir jāpilda pašvaldības funkcijas, ja nevar saskatīt kādas pašvaldības funkcijas uz zemesgabala var veikt, tad jāļauj zemesgabals atsavināt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Blaua, A.Ābelītis, A.Tampe, M.Stulpiņš, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Majori 5106, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 009 5106), atsavināšanu.

45. Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

48. Par zemesgabala Dubulti 0114, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubulti 0114, Jūrmalā, atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu.

49. Par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu – sociālo dzīvojamo māju Slokas ielā 57A, Jūrmalā.

50. Par zemes un telpu nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes un telpu nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu.

51. Par nokavējuma naudas dzēšanu (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu.

52. Par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany” (lēmums Nr.253)

53. Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SSM Grupa” (lēmums Nr.254)

54. Par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „M9J” (lēmums Nr.255)

55. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AYSU” (lēmums Nr.256)

56. Par pludmales nogabala no Kr.Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Black Bean” (lēmums Nr.257)

57. Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „7Sky wedding” (lēmums Nr.258)

58. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13” (lēmums Nr.259)

59. Par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group” (lēmums Nr.260)

60. Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Streits” (lēmums Nr.261)

61. Par pludmales nogabala 50 metri aiz Gončarova ielas līdz Parka ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.262)

62. Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel” (lēmums Nr.263)

63. Par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ASMO” (lēmums Nr.264)

64. Par pludmales nogabala no Salacas ielas ass līdz Upes ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.265)

65. Par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Salacas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY” (lēmums Nr.266)

66. Par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārza ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” (lēmums Nr.267)

67. Par pludmales nogabala no Gaidas ielas ass līdz Vēju ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SKY GARDEN” (lēmums Nr.268)

68. Par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUA VADIS” (lēmums Nr.269)

69. Par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass līdz Vaivaru ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13” (lēmums Nr.270)

70. Par pludmales nogabala 100 metri aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ZSK IB GRUPA RĪGA” (lēmums Nr.271)

71. Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass līdz Jaunķemeru ceļa asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Ābelītis ierosina, lai tiem nomniekiem, kas gadiem nomā kādu pludmales nogabalu, izsolē būtu priekšrocības. Turklāt, ja nomas līgums ir uz vairākiem gadiem, nebūtu nepieciešami saskaņojumi katru gadu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tifany”.

2. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SSM Grupa”.

3. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „M9J”.

4. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Kr.Barona ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AYSU”.

5. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Kr.Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Black Bean”.

6. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „7Sky wedding”.

7. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13”.

8. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Drustu ielas ass līdz Piestātnes ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MN Group”.

9. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Streits”.

10. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala 50 metri aiz Gončarova ielas līdz Parka ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”.

11. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel”.

12. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Emelīnas ielas ass līdz Pūpolu ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ASMO”.

13. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Salacas ielas ass līdz Upes ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”.

14. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Upes ielas ass līdz Salacas ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GOLDDUST COMPANY”.

15. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Krūmu ielas ass līdz Dārza ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”.

16. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Gaidas ielas ass līdz Vēju ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SKY GARDEN”.

17. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Glūdas ielas ass līdz Zvārtas ielas asij nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „QUA VADIS”.

18. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Kapteiņa Zolta ielas ass līdz Vaivaru ielas asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar individuālo komersantu „RB13”.

19. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala 100 metri aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ZSK IB GRUPA RĪGA”.

20. Pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass līdz Jaunķemeru ceļa asij izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”.

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0401 (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0401.

73. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

74. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, A.Tampe, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”.

75. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, I.Blaua, A.Tampe, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Sēde slēgta 14.00

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 12.jūnijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2014.gada 21.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF