Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 523

protokols Nr. 18, 12. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļu, nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka turpmāk minētajiem nodokļu maksātājiem izbeigušās īpašuma vai valdījuma tiesības un nav konstatētas esošas īpašuma tiesības īpašumos Jūrmalā, kā rezultātā parādu nevar piedzīt bezstrīda kārtībā, un triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, un parāda summa nepārsniedz 15 euro. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. dzēst A.Č. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

2. dzēst U.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

3. dzēst S.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.12.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

4. dzēst R.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.04.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

5. dzēst Ē.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

6. dzēst G.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

7. dzēst Ē.Ā. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.02.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

8. dzēst M.H. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.01.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

9. dzēst R.Š.-G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.01.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

10. dzēst E.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

11. dzēst I.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

12. dzēst U.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

13. dzēst Ģ.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

14. dzēst R.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

15. dzēst E.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.08.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

16. dzēst Latvijas Jaunatnes tūrisma mītņu asociācijas „Apceļo Latviju” (reģistrācijas Nr.40008059511) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu Dubultos 2432, Jūrmalā;

17. dzēst M.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

18. dzēst R.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

19. dzēst I.Ļ. (dzimis ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.01.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

20. dzēst S.F. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2006., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

21. dzēst Ā.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.02.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

22. dzēst I.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,01 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 28.02.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

23. dzēst V.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

24. dzēst A.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.08.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

25. dzēst L.N. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

26. dzēst G.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

27. dzēst J.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2006., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

28. dzēst O.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

29. dzēst D.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

30. dzēst E.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

31. dzēst Ž.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

32. dzēst V.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

33. dzēst I.Š. (personas kods ***):

33.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

33.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,18 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

33.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,36 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

34. dzēst A.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

35. dzēst M.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 02.04.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

36. dzēst E.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.08.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

37. dzēst D.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

38. dzēst I.K. (personas kods ***):

38.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

38.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,22 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.12.2008., par ēkas īpašumu ***, Jūrmalā;

39. dzēst S.N. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

40. dzēst Izumrud individuālā komersanta (reģistrācijas Nr.40002098568) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2006., par zemes īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā;

41. dzēst A.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

42. dzēst V.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

43. dzēst V.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

44. dzēst A.O. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.04.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

45. dzēst V.F. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

46. dzēst U.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.12.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

47. dzēst M.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

48. dzēst I.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

49. dzēst V.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

50. dzēst A.Š. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

51. dzēst M.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

52. dzēst Z.K. (dzimusi ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

53. dzēst B.N. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

54. dzēst E.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,04 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.06.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

55. dzēst B.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,04 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

56. dzēst V.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,04 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 24.04.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

57. dzēst L.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 02.04.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

58. dzēst A.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

59. dzēst V.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.01.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

60. dzēst P.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

61. dzēst J.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.12.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

62. dzēst Ņ.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

63. dzēst S.T. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

64. dzēst J.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,07 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2010., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

65. dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pirmais Baltijas Kanāls” (reģistrācijas Nr.40003602140) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,08 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2008., par zemes īpašumu Kāpu ielā 120, Jūrmalā;

66. dzēst J.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,08 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

67. dzēst G.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,08 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

68. dzēst A.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,08 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

69. dzēst O.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,10 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

70. dzēst G.F. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,10 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 30.01.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

71. dzēst B.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,10 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

72. dzēst V.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,11 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.09.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

73. dzēst O.P. (personas kods ***):

73.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,11 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.05.2011., par ēkas īpašumu ***, Jūrmalā;

73.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,18 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.05.2011., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

74. dzēst M.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,11 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

75. dzēst G.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,11 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

76. dzēst M.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2004., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

77. dzēst I.T. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

78. dzēst A.M. (personas kods ***):

78.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

78.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,18 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

79. dzēst M.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

80. dzēst M.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

81. dzēst S.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

82. dzēst P.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2006., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

83. dzēst K.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,13 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

84. dzēst L.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.08.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

85. dzēst T.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 30.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

86. dzēst A.Ļ. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

87. dzēst J.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

88. dzēst V.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

89. dzēst Z.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2004., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

90. dzēst M.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

91. dzēst M.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

92. dzēst R.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2004., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

93. dzēst A.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

94. dzēst R.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

95. dzēst V.Š. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

96. dzēst J.B. (personas kods ***):

96.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

96.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,46 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

96.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,48 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

96.4. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,28 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

97. dzēst akciju sabiedrības „RĪTU NAMI” (reģistrācijas Nr.40003870261):

97.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,16 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2010., par zemes īpašumu Rītupes ielā 5A, Jūrmalā;

97.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,17 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2010., par zemes īpašumu Rītupes ielā 5B, Jūrmalā;

98. dzēst I.Ļ. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,16 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.05.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

99. dzēst J.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,18 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

100. dzēst D.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,19 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2000., par ēkas īpašumu ***, Jūrmalā;

101. dzēst A.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,20 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

102. dzēst I.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,20 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

103. dzēst A.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,20 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

104. dzēst A.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,20 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

105. dzēst I.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,20 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

106. dzēst M.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,22 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

107. dzēst B.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,22 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

108. dzēst L.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,23 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

109. dzēst O.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,24 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

110. dzēst O.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,25 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

111. dzēst Dz.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,26 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

112. dzēst R.Ņ. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,32 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

113. dzēst A.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,33 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

114. dzēst B.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,34 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

115. dzēst T.Č. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,36 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.04.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

116. dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RADIO JŪRMALA” (reģistrācijas Nr.40003561139) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,36 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2003., par zemes īpašumu Jomas ielā 42, Jūrmalā;

117. dzēst I.Dz. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,36 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.04.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

118. dzēst F.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,36 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2010., par ēkas īpašumu ***, Jūrmalā;

119. dzēst B.Š. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,37 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 27.06.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

120. dzēst J.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,40 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

121. dzēst J.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,40 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

122. dzēst L.T. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,41 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

123. dzēst A.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,42 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

124. dzēst I.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,43 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

125. dzēst LIBERAL MOVEMENT SUPPORT FUNDS LLC (reģistrācijas Nr.80000120255):

125.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,46 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2006., par zemes īpašumu Amatas ielā 3A, Jūrmalā;

125.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,80 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2006., par zemes īpašumu Amatas ielā 1, Jūrmalā;

126. dzēst E.Dz. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,47 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.04.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

127. dzēst V.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,48 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

128. dzēst I.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,52 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

129. dzēst M.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,52 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

130. dzēst A.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,56 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

131. dzēst A.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,60 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

132. dzēst U.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,61 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 20.01.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

133. dzēst K.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,66 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

134. dzēst A.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,67 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

135. dzēst A.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,67 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

136. dzēst J.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,69 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2010., par ēkas īpašumu ***, Jūrmalā;

137. dzēst N.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,74 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 01.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

138. dzēst M.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,74 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

139. dzēst Z.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,76 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

140. dzēst S.St. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,77 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

141. dzēst J.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,78 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

142. dzēst I.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,78 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

143. dzēst A.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,79 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2006., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

144. dzēst V.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,81 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

145. dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MGS Ltd” (reģistrācijas Nr.40003592482) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,82 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 27.12.2005., par zemes īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā;

146. dzēst ražošanas firmas „RIKOM” SIA (reģistrācijas Nr. 40103010488) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,88 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2005., par zemes īpašumu Meža prospektā 91, Jūrmalā;

147. dzēst SIA „DĀLDERU ĪPAŠUMS” (reģistrācijas Nr. 40003731460) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,92 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 02.04.2007., par ēkas īpašumu Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā;

148. dzēst J.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,99 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

149. dzēst V.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,00 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

150. dzēst I.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 02.04.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

151. dzēst Dz.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2006., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

152. dzēst V.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,10 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

153. dzēst G.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

154. dzēst E.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,12 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

155. dzēst E.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,15 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

156. dzēst S.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,15 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

157. dzēst T.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,22 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

158. dzēst Ā.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,23 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.09.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

159. dzēst Z.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,23 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.08.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

160. dzēst A.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,23 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.09.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

161. dzēst Latvijas Futbola federācijas (reģistrācijas Nr.50008022101) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,34 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu Edinburgas prospektā 37, Jūrmalā;

162. dzēst A.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,38 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

163. dzēst I.Š. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,42 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

164. dzēst A.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,48 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 02.04.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

165. dzēst T.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,49 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

166. dzēst J.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,62 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 20.03.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

167. dzēst F.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,66 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

168. dzēst V.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,67 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

169. dzēst A.U. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,67 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.05.2005., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

170. dzēst I.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,71 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 20.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

171. dzēst M.K.-K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,82 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

172. dzēst E.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,82 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

173. dzēst I.N. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,94 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

174. dzēst V.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,96 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

175. dzēst G.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,03 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

176. dzēst I.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,13 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.06.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

177. dzēst A.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,14 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

178. dzēst V.H. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,18 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

179. dzēst A.N. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,19 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

180. dzēst L.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,26 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

181. dzēst L.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,48 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

182. dzēst V.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,50 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

183. dzēst J.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,62 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2004., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

184. dzēst T.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,73 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

185. dzēst V.U. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,78 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2006., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

186. dzēst I.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,91 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

187. dzēst F. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,92 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

188. dzēst L.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,10 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 10.07.2007., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

189. dzēst A.Ū. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,25 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 16.11.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

190. dzēst B.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,34 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

191. dzēst Dz.Ķ. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,70 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

192. dzēst Z.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 4,08 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

193. dzēst I.F. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 4,46 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 25.04.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

194. dzēst Ņ.T. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 4,50 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 20.02.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

195. dzēst D.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5,17 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

196. dzēst E.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5,28 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.2008., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

197. dzēst S.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5,73 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2010., par ēkas īpašumu ***, Jūrmalā;

198. dzēst V.Š. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 6,51 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

199. dzēst V.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 6,56 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

200. dzēst Ņ.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 6,56 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

201. dzēst V.Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7,47 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

202. dzēst N.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7,47 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

203. dzēst I.Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7,47 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

204. dzēst A.I. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7,47 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

205. dzēst B.Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7,55 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

206. dzēst T.F.Z.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 8,28 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.05.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

207. dzēst A.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 8,30 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2001., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

208. dzēst G.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9,23 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2002., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

209. dzēst R.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9,28 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 31.03.2009., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

210. dzēst V.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9,68 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 17.11.2003., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

211. dzēst N.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9,73 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

212. dzēst M.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10,20 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

213. dzēst A.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10,84 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 20.02.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

214. dzēst R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 11,46 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

215. dzēst T.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 11,50 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1998., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

216. dzēst O.K. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 12,21 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.08.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

217. dzēst K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 12,27 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

218. dzēst I.N. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13,02 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.2000., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

219. dzēst P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13,44 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.11.1997., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā;

220. dzēst Dz.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13,79 EUR, kura samaksas termiņš iestājies 15.03.1999., par zemes īpašumu ***, Jūrmalā.

Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF