Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr.18

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1200

Sēde atklāta plkst.1200

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1200-1205), Rita Sproģe, Anita Adijāne, Arnis Ābelītis, Boriss Doņņikovs

Nepiedalās deputāti:

Karina Siņkeviča

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i.

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Elviss Venters

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja p.i.

Anda Račiņa

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Laura Anteina

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Kultūras nodaļas vadītāja p.i.

Agnese Miltiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Administratīvās komisijas atbildīgā sekretāre

Staņislava Spila

Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.

Gunta Ušpele

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

SIA „Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

7.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20 „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

10.

Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

11.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

12.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

14.

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu

16.

Par naudas balvas piešķiršanu ūdens motosportistam Ņ.L.

17.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim

18.

Par Eiropas Komisijas īstenotā projekta „SportCityNet” noslēgumu

19.

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju

21.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

22.

Par projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” noslēgumu

23.

Par projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona Beach Hoppping” noslēgumu

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums

25.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings un projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

26.

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Sky units us” noslēgumu

27.

Par nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” noslēgumu

28.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā noslēgumu

29.

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā” līdzfinansēšanas nolikums

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības apstiprināšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.169 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.514 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu” atzīšanu par spēku zaudējušu

33.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” bezatlīdzības lietošanā nodotās pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nodošanas lietošanā kārtības apstiprināšanu

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

35.

Par naudas sodu norakstīšanu

36.

Par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

37.

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noslēgumu

38.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

39.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

40.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

41.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu ar personām no dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā

42.

Par atļauju būves nojaukšanai Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā

43.

Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 48, Jūrmalā

44.

Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 6, Jūrmalā

45.

Par atļauju būvju nojaukšanai Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā

46.

Par zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā un Dārzu ielā 53A, Jūrmala apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

47.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmuma Nr.643 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A” atcelšanu

48.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

49.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

50.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā un adrese piešķiršanu

51.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā

52.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā apstiprināšanu

53.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

54.

Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001

55.

Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 021 7127, 1300 021 7127 002

56.

Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002

57.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā

58.

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu

59.

Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

60.

Par zemesgabala Jelgavas ielā 2A, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

61.

Par zemesgabala Saldus ielā 22, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

62.

Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, Zemes nomas līguma pārjaunošanu

63.

Par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas lietošanas maksu

64.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu” 2.punkta atcelšanu

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601

67.

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

68.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

69.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

70.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946

71.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953

72.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957

73.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

74.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

75.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/947

76.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/948

77.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/949

78.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/950

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par naudas sodu norakstīšanu, iekļaujot to kā 21.jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, ), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

7.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20 „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

10.

Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

11.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

12.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

14.

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu

16.

Par naudas balvas piešķiršanu ūdens motosportistam Ņ.L.

17.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim

18.

Par Eiropas Komisijas īstenotā projekta „SportCityNet” noslēgumu

19.

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju

21.

Par naudas sodu norakstīšanu

22.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

23.

Par projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” noslēgumu

24.

Par projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona Beach Hoppping” noslēgumu

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums

26.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings un projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

27.

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Sky units us” noslēgumu

28.

Par nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” noslēgumu

29.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā noslēgumu

30.

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā” līdzfinansēšanas nolikums

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības apstiprināšanu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.169 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību” atzīšanu par spēku zaudējušu

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.514 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” bezatlīdzības lietošanā nodotās pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nodošanas lietošanā kārtības apstiprināšanu

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

36.

Par naudas sodu norakstīšanu

37.

Par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

38.

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noslēgumu

39.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

40.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

41.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

42.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu ar personām no dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā

43.

Par atļauju būves nojaukšanai Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā

44.

Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 48, Jūrmalā

45.

Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 6, Jūrmalā

46.

Par atļauju būvju nojaukšanai Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā

47.

Par zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā un Dārzu ielā 53A, Jūrmala apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

48.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmuma Nr.643 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A” atcelšanu

49.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

50.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

51.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā un adrese piešķiršanu

52.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā

53.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā apstiprināšanu

54.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

55.

Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001

56.

Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 021 7127, 1300 021 7127 002

57.

Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002

58.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā

59.

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu

60.

Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

61.

Par zemesgabala Jelgavas ielā 2A, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

62.

Par zemesgabala Saldus ielā 22, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

63.

Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, Zemes nomas līguma pārjaunošanu

64.

Par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas lietošanas maksu

65.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu” 2.punkta atcelšanu

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601

68.

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

69.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

70.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

71.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946

72.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953

73.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957

74.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

75.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

76.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/947

77.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/948

78.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/949

79.

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/950

G.Truksnis vērš deputātu uzmanību uz to, ka ir sagatavotas un deputātiem izsniegtas precizētas redakcijas un papildinājumi šādiem jautājumiem:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

· Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju

· Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.520)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Ienāk I.Blaua

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums ” (nolikums Nr.23)

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.24)

7. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums (nolikums Nr.25)

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20 „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.26)

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

I.Dzene

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”.

2. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”.

3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikumu.

4. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20 „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums”.

5. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”.

10. Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka, saskaņā ar Budžeta nodaļas vadītājas iesniegto ziņojumu, ir nepieciešams lēmumprojekta 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 27., 28.un 39.pielikumā minēto atsauci izteikt šādā redakcijā:

„*Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; no 2015.gada 1.janvāra Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem papildus tarificē trīs darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai, attiecīgi pieļaujot amata „Pirmsskolas izglītības skolotājs” skaita vienību palielinājumu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu.

11. Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

12. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

A.Lindermane ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

14. Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

L.Anteina ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta lēmumprojekta precizēta redakcija.

E.Stobovs

Izsakās:

A.Ābelītis jautā par pludmales sporta centra Kļavu ielas galā attīstības ieceri.

G.Truksnis atbild, ka ir jāizvērtē no kādiem līdzekļiem to finansēt - vai no pašvaldības budžeta, vai piesaistot privātu investoru.

A.Ābelītis izsakās, ka, lai piesaistītu investoru ir nepieciešams sakārtot Kļavu ielas infrastruktūru, taču šobrīd Investīciju plānā tā tiek paredzēta tikai 2017.gadā.

G.Truksnis izsakās, ka šī projekta attīstībai noteikti būtu jāmeklē privātās partnerības modelis un Attīstības pārvalde noteikti sekos tam, lai pēc iespējas ātrāk notiktu šīs ieceres virzība.

A.Ābelītis izsakās, ka Investīciju plānā ir paredzēti līdzekļi Slokas stadiona attīstībai, taču, viņaprāt, Slokas stadions netiek pietiekami noslogots un būtu racionāli jāizvērtē šo līdzekļu piešķiršana un, iespējams, arī stadiona vadības maiņa.

G.Truksnis izsakās, ka jau nākamajā domes sēdē ir paredzēts izskatīt jautājumu par strukturālām izmaiņām sporta un izglītības jomā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam ar papildinājumiem.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegta precizēta saistošo noteikumu projekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu”.

16. Par naudas balvas piešķiršanu ūdens motosportistam Ņ.L. (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu ūdens motosportistam Ņ.L.

17. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim.

18. Par Eiropas Komisijas īstenotā projekta „SportCityNet” noslēgumu (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Komisijas īstenotā projekta „SportCityNet” noslēgumu.

19. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

S.Spila

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikumu.

20. Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

S.Spila ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts lēmumprojekts ar papildinājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju.

21. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

S.Spila

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

22. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

23. Par projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” noslēgumu (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” noslēgumu.

24. Par projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona Beach Hoppping” noslēgumu (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona Beach Hoppping” noslēgumu.

25. Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus skatīt precizēto nolikuma projekta redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumu.

26. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings un projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

A.Račiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings un projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

27. Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Sky units us” noslēgumu (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Sky units us” noslēgumu.

28. Par nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” noslēgumu (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” noslēgumu.

29. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā noslēgumu (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla –Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā noslēgumu.

30. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

A.Miltiņa ziņo, ka ir nepieciešams veikt redakcionālus labojumus nolikuma projekta 4., 9., 33. un 37.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar redakcionāliem labojumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā” līdzfinansēšanas nolikumu.

31. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības apstiprināšanu (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības apstiprināšanu.

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.169 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.538)

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.514 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

E.Venters

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.169 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.514 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

34. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” bezatlīdzības lietošanā nodotās pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nodošanas lietošanā kārtības apstiprināšanu (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” bezatlīdzības lietošanā nodotās pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nodošanas lietošanā kārtības apstiprināšanu.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu” (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”.

36. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

38. Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noslēgumu (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noslēgumu.

39. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā”.

40. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.545)

41. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.546)

42. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu ar personām no dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu ar personām no dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā.

43. Par atļauju būves nojaukšanai Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā (lēmums Nr.548)

44. Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 48, Jūrmalā (lēmums Nr.549)

45. Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.550)

46. Par atļauju būvju nojaukšanai Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būves nojaukšanai Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā.

2. Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 48, Jūrmalā.

3. Par atļauju būves nojaukšanai Slokas ielā 6, Jūrmalā.

4. Par atļauju būvju nojaukšanai Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā.

47. Par zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā un Dārzu ielā 53A, Jūrmala apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā un Dārzu ielā 53A, Jūrmala apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

48. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmuma Nr.643 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A” atcelšanu (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmuma Nr.643 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A” atcelšanu.

49. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.554)

50. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.555)

51. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā un adrese piešķiršanu (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā un adrese piešķiršanu.

52. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā.

53. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā apstiprināšanu.

54. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā.

55. Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001 (lēmums Nr.560)

56. Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 021 7127, 1300 021 7127 002 (lēmums Nr.561)

57. Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002 (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 021 7127, 1300 021 7127 002 ir nepieciešams veikt redakcionālu labojumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar redakcionālu labojumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001.

2. Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 021 7127, 1300 021 7127 002.

3. Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002.

58. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā.

59. Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu

(lēmums Nr.564)

60. Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.565)

61. Par zemesgabala Jelgavas ielā 2A, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.566)

62. Par zemesgabala Saldus ielā 22, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.567)

63. Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, Zemes nomas līguma pārjaunošanu

(lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā, 82/100 domājamo daļu 2009.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1.1-16.31/280 pagarināšanu.

2. Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

3. Par zemesgabala Jelgavas ielā 2A, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

4. Par zemesgabala Saldus ielā 22, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

5. Par zemesgabala Mežotnes ielā 2, Jūrmalā, Zemes nomas līguma pārjaunošanu.

64. Par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas lietošanas maksu (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas lietošanas maksu.

65. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu” 2.punkta atcelšanu (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu” 2.punkta atcelšanu.

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703 (lēmums Nr.571)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601 (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601.

68. Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

69. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

70. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

71. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946

(lēmums Nr.576)

72. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953

(lēmums Nr.577)

73. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957

(lēmums Nr.578)

74. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

(lēmums Nr.579)

75. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

(lēmums Nr.580)

76. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/947

(lēmums Nr.581)

77. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/948

(lēmums Nr.582)

78. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/949

(lēmums Nr.583)

79. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/950

(lēmums Nr.584)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946.

2. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953.

3. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957.

4. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942.

5. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938.

6. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/947.

7. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/948.

8. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/949.

9. Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/950.

Sēde slēgta plkst.1300

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 22.janvārī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 30.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF