Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 533

protokols Nr. 18, 26. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē
„Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un projekta "Jūrmalas pilsētas domes dalība
tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

Lai optimizētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.637 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ar projekta pieteikumu „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” (turpmāk – Projekts) un īstenot Projektu.

2. Noteikt Projekta mērķi – Jūrmalas pilsētas domes dalība augstu Latvijas valsts amatpersonu vizītē ārvalstīs, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem, veicinātu sadarbības projektu īstenošanu starp pilsētām kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības un izglītības jomās, kā arī optimizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm.

3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2014.gada 1.novembra līdz 2015.gada 31.janvārim (3 mēneši).

4. Noteikt Projekta provizoriskās kopējās izmaksas 6 000 EUR saskaņā ar šī lēmuma pielikumu „Projekta finansēšanas plāns”, tai skaitā:

4.1. attiecināmo izmaksu summa ir 6 000 EUR, tai skaitā:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 200 EUR (70%) apmērā;

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 800 EUR (30%) apmērā.

5. Ja Projekta vērtēšanas rezultātā Projektā tiek atzītas neattiecināmās izmaksas, tās finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Uzdot Projekta pieteikuma un tam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī Projekta ieviešanu un atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai veikt Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu un Centralizēto grāmatvedību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.533

(Protokols Nr.18, 26.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar projekta pieteikumu: 6 000 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 6 000 EUR, kas sastāv no ERAF līdzfinansējuma 4 200 EUR (70%) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma 1 800 EUR (30%). Projekta iespējamās neattiecināmās izmaksas 100% tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Pozīcija / gads

2014.gads

2015.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

6 000

6 000

4 200

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ERAF

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

4 200

4 200

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1 800

1 800

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ERAF līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

4 200

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

6 000

6 000

4 200

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

0

6 000

6 000

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

4 200

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

4 200


Lejupielāde: DOC un PDF