Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 19.decembra 647.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 537

protokols Nr. 18, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

Saeimā 2014.gada 16.oktobrī pieņemts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī un nosaka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33., 34. un 37.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.537

(protokols Nr.18, 31.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtībā tiek lietoti šādi termini:

1.1. finanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas saistīti ar tās finanšu darbības stāvokli (tai skaitā rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa);

1.2. nefinanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;

1.3. vispārējie stratēģiskie mērķi – Jūrmalas pilsētas domes noteikti kapitālsabiedrības mērķi, ko Jūrmalas pilsētas pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem;

1.4. vidēja termiņa darbības stratēģija – kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kuru pamatojoties tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un tās budžets.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1. tiek pārvaldītas Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldībai piederošās kapitāla daļas;

2.2. tiek pildīti pašvaldības kā kapitālsabiedrības dalībnieka pienākumi un īstenotas tiesības;

2.3. tiek veikta kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšana.

3. Noteikumi ir attiecināmi uz visām Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī tām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība un citas publiskas personas, ciktāl to neregulē normatīvie akti.

II. Kapitālsabiedrību pārvaldība, valdes nominēšanas kārtība

4. Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.

5. Dalībnieku sapulcēs likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis), izņemot lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Jūrmalas pilsētas dome. Publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu personu pārstāvēt kapitāla daļu turētāju. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanu atbilstoši šiem noteikumiem organizē Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa (turpmāk - Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa).

6. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas darbinieki sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamās ziņas, atzinumus un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas kapitālsabiedrībās vai pieņemt dalībnieku sapulces kompetencēs esošos lēmumus kapitālsabiedrībās.

7. Lai pārstāvētu kapitāla daļu turētāja intereses Jūrmalas pilsētas pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās un patstāvīgi uzturēt saikni starp kapitālsabiedrībām un Jūrmalas pilsētas domi, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs no pašvaldības darbinieku vidus var iecelt pašvaldības kapitālsabiedrībās atbildīgos darbiniekus, nosakot atbildīgā darbinieka pienākumus.

8. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu projektus sagatavo dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātājs. Lēmuma lietderības un tiesiskuma iepriekšēju pārbaudi veic gan kapitāla daļu turētāja pārstāvis, gan lēmumu projektu sagatavotājs. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai, citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām vai ieceltam kapitālsabiedrības atbildīgajam darbiniekam sniegt atzinumu par lēmuma projektu.

9. Jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama Jūrmalas pilsētas domes vai dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa iesniegt valdes pieņemtos lēmumus šajos jautājumos, lai veiktu kapitālsabiedrību valdes pieņemtā lēmuma pēcpārbaudi. Pārējos jautājumos valdes lēmuma lietderības un tiesiskuma pārbaudi nodrošina kapitālsabiedrība.

10. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, balstoties uz atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu kandidātu atlasi, ievēl kapitālsabiedrību valdes locekļus un uzdod tiem pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību, veicot tās valdes locekļa pienākumus un veicinot kapitālsabiedrības statūtos un dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšanu, nodrošinot kapitālsabiedrības dalībnieka ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi.

11. Vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam iespējamie valdes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru, piesaistot personāla atlases konsultantus vai izmantojot citas personāla atlases metodes. Atlase tiek veikta balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm u.c.), kas nepieciešami attiecīgajam valdes locekļa kandidātam un veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi. Publisku kandidātu pieteikšanās procedūras gadījumā, tiek izveidota komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes locekļu kandidātus.

12. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa kapitāla daļu turētāja pārstāvja uzdevumā sagatavo kapitāla daļas turētāja pārstāvim iespējamo valdes locekļu kandidātu sarakstu, balstoties uz atlases rezultātiem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt komisijas izvirzītos vai piemērojot citas metodes atlasītos kandidātus un tādā gadījumā minētais nepieciešamo kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.

13. Šajos noteikumos mi nētā valdes locekļa nominēšanas kārtība ir saistoša kapitāla daļu turētāja pārstāvim, izvēloties kandidātu vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam, izņemot gadījumus, ja:

13.1. kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu;

13.2. valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Šādā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu.

14. Ar sabiedrības valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākuma izpildi.

15. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var atsaukt valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

III. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana

16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:

16.1. Jūrmalas pilsētas domes noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;

16.2. Jūrmalas pilsētas domes izvirzītos nefinanšu mērķus;

16.3. kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus.

17. Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir jāietver vismaz šāda informācija:

17.1. vispārēja informācija par kapitālsabiedrību (kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku sastāvs un tiem piederošo daļu skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi), informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās), tās darbības veids, vēsture, kapitālsabiedrības vadības modelis);

17.2. informācija par biznesa modeli, t.sk. kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem,;

17.3. kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;

17.4. tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;

17.5. kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi;

17.6. nefinanšu mērķi;

17.7. finanšu mērķi, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji;

17.8. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilanci, naudas plūsmas plāns un investīciju plāns;

17.9. risku analīze.

18. Pirms kapitālsabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņem Jūrmalas pilsētas domes profilējošās komitejas atzinumu.

19. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, sniedz Jūrmalas pilsētas domes profilējošajai komitejai un kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (peļņas rādītajiem, kapitāla atdevi u.c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem.

20. Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē.

IV. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un pašvaldības līdzdalības pārvērtēšana

21. Katru gadu tiek veikta vispusīga vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšana.

22. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa katru gadu līdz Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumus turpmākajai rīcībai.

23. Ja vidēja termiņa darbības stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, kapitālsabiedrība sagatavo dalībnieku sapulces lēmuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē.

24. Ja vidēja termiņa darbības stratēģiju nav nepieciešams būtiski grozīt, tad kapitālsabiedrība precizē stratēģiju, aktualizējot un papildinot šādu informāciju:

24.1. stratēģijas kopsavilkumu ar mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz jaunākajiem datiem un precizētajām prognozēm;

24.2. plānoto naudas plūsmu;

24.3. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu;

24.4. plānoto bilanci;

24.5. plānoto investīcijas plānu.

25. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, saskaņojot ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, var lūgt kompetentām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, kā arī kapitālsabiedrības atbildīgajiem darbiniekiem, ja tādi ir iecelti, sniegt atzinumu par kapitālsabiedrību iesniegto vidējā termiņa darbības stratēģiju.

26. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē izvērtē kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamo informāciju un saņemtos atzinumu par kapitālsabiedrību izvirzīto mērķu sasniegšanu.

27. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

28. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos un Jūrmalas pilsētas domes noteiktajos termiņos.

29. Lai pārvērtētu pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība, un noteiktu tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tiek sagatavots vērtējums attiecībā uz līdzdalības atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti vērtējumi un iesniegti izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

V. Pašvaldības kapitālsabiedrības darbības pārraudzība

30. Pašvaldības kapitālsabiedrības mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām sagatavo neauditētu ceturkšņa pārskatu, kas sastāv no:

30.1. saīsinātajiem finanšu pārskatiem, kas sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci;

30.2. starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos neskaidros apstākļus nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

31. Pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras veic iepirkumus atbilstoši iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem, izstrādā un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim iepirkumu plānu nākamajam gadam (divu mēnešu laikā pēc gada beigām), un reizi ceturksnī (nākamā mēneša laikā) atskaitās par iepirkumu plāna izpildi.

32. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, pamatojoties uz kapitālsabiedrību iesniegto neauditētu ceturkšņa pārskatu, veic kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītāju izvērtēšanu atbilstoši apstiprinātajai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai.

33. Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas darbinieki pieprasa valdei iesniegt papildus skaidrojumu par konstatēto un valdes plānotās darbības situācijas uzlabošanai. Pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par konstatēto un sniedz atzinumu par valdes plānoto turpmāko rīcību.

VI. Pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšana

34. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām tiek sagatavots operatīvais gada pārskats par 9 (deviņiem) mēnešiem.

35. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē revidenta starpziņojuma saņemšanu Jūrmalas pilsētas domē par kapitālsabiedrību operatīvo 9 mēnešu pārskatu. Ja revidenta starpziņojumā norādīts uz kļūdām, nepilnībām vai riskiem, tad pieprasīt no kapitālsabiedrības valdes skaidrojumu un plānotās darbības, lai kļūdas, nepilnības un riskus novērstu.

36. Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības operatīvo gada pārskatu par 9 (deviņiem) mēnešiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejā, nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 335.lēmumu

37. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka līdz kārtējā gada 15.martam tiek sagatavots auditētais gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim.

38. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē kapitālsabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu termiņā, kas nodrošina to apstiprināšanu dalībnieku sapulcē likumā paredzētajā termiņā.

39. Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības auditēto gada pārskatu. Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 335.lēmumu

40. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa nodrošina, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē saņem Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas atzinumu. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejā, nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 335.lēmumu

41. Pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē. Izvērtējot gan mērķu īstenošanas progresu, gan finanšu darbības rezultātus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu.

42. Pie gada pārskata apstiprināšanas, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, nosaka kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes reglamentēto kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa.

43. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var ierosināt veikt auditu kapitālsabiedrībās, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumiem, nelietderīgu vai neefektīvu rīcību, kā arī citos gadījumos, ja nepieciešams ierosināt auditu lietu apstākļu noskaidrošanai.

VII. Informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informācijas apkopošana

44. Lai nodrošinātu informācijas atklātību, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas publiskošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā tīmeklī par kapitālsabiedrībām, kurā tai pastāv līdzdalība.

45. Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informāciju apkopošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pašvaldības kapitālsabiedrības sagatavo un iesniedz noteiktos pārskatus un finanšu informāciju Valsts kases Informācijas sistēmā.

46. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa apkopo un izskata pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatus, kā arī kapitālsabiedrību aizpildītās anketas un pielikumus par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu un, ja nepieciešams, anketai pielikumā pievieno paskaidrojumus par anketā iekļauto informāciju.

47. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa izvērtē kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem un sagatavo kopsavilkuma ziņojumu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē.

48. Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja sniedz atzinumu par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem pirms jautājuma izskatīšanas Jūrmalas pilsētas domē. Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 335.lēmumu

49. Detalizētu kārtību un termiņus, kādā tiek veikta Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informācijas iesniegšana un konsolidēšana, kā arī kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem izvērtēšana, nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.