Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 545

protokols Nr. 18, 40. punkts

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu
izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 12.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/11) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamās telpas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus un izslēgt personas no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.545

(protokols Nr.18, 40.punkts)

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un

personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

M.P.,

***

2007.

2.grupa, saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.6.1.apakšpunktu -

dzīvo denacionalizētā mājā,

rindas Nr.20.

***,

1987.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

19,10 (32,20) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu *** .

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2.

A.R.,

***

2008.

1.grupa, saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.4.3.apakšpunktu -

bērns bez vecāku gādības,

rindas Nr.66.

***

***,

1-istabas dzīvoklis,

14,10 (16,20) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu *** .

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF