Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 546

protokols Nr. 18, 41. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10., 11. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 12.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/11) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim Nr.10 un Nr.15 Slokas ielā 55A k-1, dzīvoklim Nr.50 Talsu šosejā 32 k-14 un dzīvoklim Nr.59 Raiņa ielā 62, Jūrmalā.

2. Noslēgt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

3. Atjaunot un pagarināt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.546

(protokols Nr.18, 41.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

V.F.,

***

***, Jūrmala,

1998.-2014.

*** Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

10,40 (17,68) m2,

1 persona

1.Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz 3 mēnešiem.

2.

I.T.,

***,

meita A.T. ***.,

dēls G.T.***.,

dēls M.T. ***.

***, Jūrmala,

1988.-2014.

*** Jūrmala,

2 istabas ar koplietošanas telpām,

14,60 (17,00) m2 un 14,60 (17,00) m2

4 personas

1.Piešķirt sociālās dzīvojamās telpas ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālo dzīvojamo telpu īri uz laiku līdz 31.12.2014.

3.

N.P.,

***,

meita A.P. ***.,

meita D.P. ***.,

meita M.P. ***.,

meita V.P. ***.,

dēls N.P. ***.

*** Jūrmala,

2010.

*** Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

30,40 (41,80) m2,

6 personas

1.Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku līdz 31.12.2014.

4.

S.V.,

***

*** Jūrmala,

2002.

*** Jūrmala

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,08) m2,

1 persona

1.Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku līdz 31.01.2015.

5.

E.N.,

***

*** Jūrmalā,

2002.

**** Jūrmala,

1 istaba kopējā dzīvoklī,

26,00 (30,98) m2,

1 persona

1.Piešķirt sociālo dzīvojamo telpu ***.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku līdz 31.12.2014.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.546

(protokols Nr.18, 41.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu atjaunošanu un pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

T.U.,

***,

meita A.K. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,50 (34,20) m2

2 personas

Pagarināt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku no 30.07.2014. līdz 31.01.2015.

2.

I.P., ***,

meita A.R. ***.,

dēls A.R. ***.,

dēls M.R. ***.,

dēls N.R. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

3-istabu dzīvoklis,

44,20 (72,70) m2

5 personas

Atjaunot līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku no 01.10.2014. līdz 31.12.2014.

3.

I.Č., ***,

meita D.Č. ***,

dēls R.Č. ***,

meita R.Č ***.

***, Jūrmala

(iepriekšējā numerācijā

telpas Nr.2, 3)

***, Jūrmala,

2 istabas ar koplietošanas telpām,

9,40 un 10,60 (34,00) m2

4 personas

Atjaunot līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku no 01.09.2014. līdz 30.11.2014.

4.

L.K., ***,

dēls R.K. ***,

dēls S.K. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

13,90 (16,00) m2

3 personas

Atjaunot līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri līgumu uz laiku no 01.08.2014. līdz 31.10.2014.

5.

S.S.,

***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

19,10 (35,40) m2

1 persona

Pagarināt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas īri uz laiku no 15.11.2014. līdz 30.11.2014.


Lejupielāde: DOC un PDF