Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 547

protokols Nr. 18, 42. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu un
īres līgumu noslēgšanu ar personām no dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 28.3 panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.131 „Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu”, 2007.gada 13.martā ar V.M. noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.63 par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 34, dzīvoklis 5, Jūrmalā, īri, kas noslēgts bez termiņa ierobežojuma, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 12.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/11) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.224, Nometņu ielā 2A, Jūrmalā.

2. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izīrēt dzīvojamās telpas un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.547

(protokols Nr.18, 42.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

V.M., ***,

meita I.P. ***.,

meita A.P. ***.,

meita S.P. ***.,

dēls R.M. ***.,

mazdēls R.P. ***.,

mazdēls A.P. ***.,

mazmeita R.P. ***.,

mazmazdēls V.A. ***.,

mazmazdēls Š.K. ***.

***, Jūrmala,

2 istabas,

49,40 (81,10) m2

***, Jūrmala,

2 istabas,

34,70 (51,80) m2

***, Jūrmala,

2 istabas,

35,80 (52,60) m2

10 personas

1.Izbeigt līgumu par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri.

2.Izīrēt dzīvojamās telpas *** un ***.

3.Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF