Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 548

protokols Nr. 18, 43. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā

Pamatojoties uz J.G., personas kods ***, 2014.gada 1.septembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3568 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 7301 001 Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 5.novembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3257 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, tehniskās izpētes atzinumu, pilnvaru, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 7301 001 Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 14.oktobra atzinumu Nr.06-10/2519, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2014.gada 5.novembra atzinumu (protokolu Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam J.G., personas kods ***, nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 7301 001 Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā.

2. Veikt dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 7301 001 Oskara Kalpaka prospektā 23a, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF