Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 549

protokols Nr. 18, 44. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Kāpu ielā 48, Jūrmalā

Pamatojoties uz M.V. (personas kods ***) 2014.gada 1.septembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4735 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo pamatēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 001 un palīgēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 002 Kāpu ielā 48, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 2.septembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1652 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt pamatēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 001 un palīgēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 002 Kāpu ielā 48, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 9.septembra atzinumu Nr.11-02/2359, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 2.septembra atzinumu (protokolu Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam M.V. (personas kods ***) nojaukt pamatēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 001 un palīgēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 002 Kāpu ielā 48, Jūrmalā.

2. Veikt pamatēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 001 un palīgēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 014 1408 002 Kāpu ielā 48, Jūrmalā nojaukšanu Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF