Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 551

protokols Nr. 18, 46. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IRONSLOKS” (Reģ.Nr.40003528435) 2014.gada 5.novembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4735 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo sanatorijas ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 001, transformatora ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 002, sūkņa māju Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 003 un nojumi Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 006 Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 5.novembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2427 un Nr.3961 norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu, 2014.gada 11.novembra zemesgabala nomas līgumu, iesniegumu Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatas nodaļai par ierakstu precizēšanu, 2014.gada 30.septembra vienošanos un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt sanatorijas ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 001, transformatora ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 002, sūkņa māju Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 003 un nojumi Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 006 Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2014.gada 5.novembra atzinumu (protokolu Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IRONSLOKS” (Reģ.Nr.40003528435) nojaukt sanatorijas ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 001, transformatora ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 002, sūkņa māju Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 003 un nojumi Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 006 Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā.

2. Veikt sanatorijas ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 001, transformatora ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 002, sūkņa mājas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 003 un nojumes Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 6006 006 Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF