Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 552

protokols Nr. 18, 47. punkts

Par zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā, un Dārzu ielā 53A, Jūrmalā,
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, pilnvarotās personas M.F., personas kods ***, 2014.gada 3.novembra iesniegumu Nr.11JU-03.3/53, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4354, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Dārzu ielā 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7504 un Dārzu ielā 53A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 7522 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, kas ierosināts pēc zemes vienības īpašnieces O.Ļ., personas kods ***, lūguma, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. Tā kā minētās zemes vienības atrodas blakus, to apvienošanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu un ir pieņemams domes lēmums par zemes vienību apvienošanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11., 28. un 30.punktu, un 2014.gada 3.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/19, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Dārzu ielā 53, Jūrmalā, ar kopējo platību 1598 m2 un Dārzu ielā 53A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1605 m2 apvienošanu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Dārzu ielā 53, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 3203 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dārzu ielā 53, Jūrmalā, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Dārzu ielā 53, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000009660 III.daļas 1.iedaļā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Dārzu ielā 53, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Likvidēt adresi zemes vienībai Dārzu iela 53A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 7522.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF