Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 554

protokols Nr. 18, 49. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, pilnvarotās personas T.R., personas kods ***, sertifikāts: sērija BA Nr.455, 2014.gada 20.novembra iesniegumu Nr.886/a/10-2014, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2014.gada 21.novembrī ar Nr.14-3/4598, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 6011, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, īpašnieka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, reģistrācijas Nr.90000028508, pilnvarotās personas Jūrmalas pilsētas domes iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 29.jūlija lēmumu Nr.14-9/146 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 3.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/19, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 6011, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 82007 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 34977 m2 platībā un piešķirot adresi Tūristu iela 4A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 47030 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme– 0800;

2.2. Zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000088833 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija (7313020500);

2.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010201);

2.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.10. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.11. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.12. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.13. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.14. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

2.2.15. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (7312060100).

2.3. Uzdot zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Tūristu iela 4A, Jūrmalā, ar kopējo platību 34977 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Tūristu iela 4A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Tūristu iela 4A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija (7313020500);

3.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (7312060100).

3.3. Uzdot zemes vienības Tūristu iela 4A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF