Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 555

protokols Nr. 18, 50. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4 , Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G, personas kods ***, sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 27.novembra iesniegumu Nr.49, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4761, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu, Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 6202, Tirzas ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 0519, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Tirzas ielā 4, Jūrmalā, īpašnieka L.B. personas kods ***, iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem, kurš saskaņots ar zemes vienības Uzvaras ielā 4, Jūrmalā īpašnieces M.S., personas kods ***, pilnvaroto personu V.S., personas kods *** (universālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2014.gada 28.janvārī ar Nr.511.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas (Turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2014.gada 25.februāra lēmumu Nr.14-9/36 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4, Jūrmalā” un Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 7.oktobra lēmumu Nr.14-9/185 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 25.februāra lēmumā Nr.14-9/36 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, Tirzas ielā 4, Jūrmalā””.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas (turpmāk – būvvaldes komisija) 2012.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.630 ir akceptēts „Dzīvojamās ēkas būvniecība Tirzas ielā 4, Jūrmalā” tehniskais projekts un saskaņā ar būvvaldes komisijas 2012.gada 25.maija lēmumu Nr.870 izdoto būvatļauju uz zemes vienības Tirzas ielā 4, Jūrmalā ir uzsākta dzīvojamās mājas jaunbūves būvniecība.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16. apakšpunktiem, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 3.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/19, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, un zemes vienības Tirzas ielā 4, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 5014 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 1431 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Tirzas ielā 4, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 3583 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400).

2.3. Uzdot zemes vienības Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Tirzas ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 2058 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Uzvaras ielā 4, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 1431 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Tirzas ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 3489 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Tirzas ielā 4, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Tirzas ielā 4, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000003587 III.daļas 1.iedaļas 2.1.ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900).

3.3. Uzdot zemes vienības Tirzas ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Piešķirt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei Tirzas iela 4, Jūrmala, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF