Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 556

protokols Nr. 18, 51. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G., personas kods ***, sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 4.novembra iesniegumu Nr.46, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4368, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0267, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā, īpašnieka akciju sabiedrības „EXCEL VOYAGES S.A.”, (reģistrācijas Nr.CHE-106.023,112, adrese: Le Daphne, CP 199, 1884 Villarssur-Ollon, Šveice), pilnvarotās personas M.B., personas kods ***, iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajai zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.14-9/75 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 3.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/19, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 36/38, kadastra apzīmējums 1300 014 0267, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā ar kopējo platību 6894 m2 sadali, izveidojot divas zemes vienības, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 3600 m2, piešķirot adresi Kāpu iela 36, Jūrmalā;

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 3294 m2, piešķirot adresi Kāpu iela 38, Jūrmalā.

3. Izveidot zemes vienību Kāpu iela 36, Jūrmalā, ar kopējo platību 3600 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 36, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kāpu ielā 36, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

3.2.2.  valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010104);

3.2.3.  aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru (7312040900).

3.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 36, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Kāpu iela 38, Jūrmalā, ar kopējo platību 3294 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 38, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kāpu ielā 38, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

4.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010104);

4.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.2.4.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

4.2.5.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101).

4.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 38, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF