Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 563

protokols Nr. 18, 58. punkts

Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 5.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tallinas iela 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5301, nostiprinātas V.K. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6942. Saskaņā ar Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6942 III daļas 1.iedaļas 1.1.punktā esošo ierakstu ir ierakstīta atzīme: Zemes īpašniecei iznomāt zemi apbūves īpašniekam.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 31.maija lēmumu īpašuma tiesības uz būvi (lietus ūdens pārsūknēšanas stacija) ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5301 001 Tallinas ielā 28, Jūrmalā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521630. Būve (lietus ūdens pārsūknēšanas stacija) ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5301 001 pārņemta Jūrmalas pilsētas pašvaldības bilancē no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas Nr.40003275333, 2014.gada 1.jūlijā.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 16.oktobra lēmumu Nr.1902 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu nomā Jūrmalā, Tallinas ielā 28” ir noteikts, ka Ūdensvada un kanalizācijas uzņēmumam ir tiesības nomāt zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5301, daļu 1233 m2 platībā no zemes īpašnieces pēc savstarpējas vienošanās saskaņā ar Civillikumu.

2014.gada 14.oktobrī ir saņemts zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, īpašnieces V.K. iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/4647) ar lūgumu noslēgt zemesgabala Tallinas iela 28, Jūrmalā 1233/3114 domājamo daļu 1233 m2 platībā zemes nomas līgumu pārsūknēšanas stacijas būves uzturēšanai uz pieciem gadiem ar nomas maksu 5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu, ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu un 2122.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu, ņemot vērā V.K. 2014.gada 14.oktobra iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/4647), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar V.K. zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, 1233/3114 domājamo daļu zemes nomas līgumu saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu (1.pielikums) uz pieciem gadiem būves (lietus ūdens pārsūknēšanas stacija) ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5301 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5301, 1233/3114 domājamo daļu nomas maksu 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā organizēt zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, 1233/3114 domājamo daļu zemes nomas līguma noslēgšanu (2.pielikums).

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, 1233/3114 domājamo daļu zemes nomas līgums netiek noslēgts iznomātājas V.K. vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.563

(protokols Nr.18, 58.punkts)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.563

(protokols Nr.18, 58.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2014.gada ___.__________

_____________ , personas kods ____________ (turpmāk - IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ____________ lēmumu Nr.___ „Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas ielā 28, Jūrmalā” , savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemesgabala Tallinas iela 28, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 5301, kopējā platība 3114 m2, 1233/3114 domājamās daļas 1233 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 5301 001 uzturēšanai un apsaimniekošanai .

1.2. OBJEKTA īpašuma tiesības nostiprinātas IZNOMĀTĀJAM ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 5.maija lēmumu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6942.

1.3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 31.maija lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamo īpašumu Tallinas ielā 28, Jūrmalā , kas sastāv no būves (lietus ūdens pārsūknēšanas stacija) ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5301 001 ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000521630 . Būve (lietus ūdens pārsūknēšanas stacija) ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5301 001 ir saistīta ar zemesgabalu Tallinas ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 5301.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2.2. NOMNIEKA pienākumi:

2.2.1. OBJEKTU izmantot tikai tam mērķim, kādam tas NOMNIEKAM iznomāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ____________ lēmumu Nr.__ „Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas iela 28, Jūrmalā”, ievērojot Zemes ierīcības likumā noteiktos zemes nomnieka vispārīgos pienākumus un prasības;

2.2.2. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.3. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.4. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.5. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

2.3. NOMNIEKS ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU apgrūtināt OBJEKTU ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizēt labiekārtošanas projektus un būvprojektus, un būvniecības procesā radušās būves reģistrēt zemesgrāmatā uz NOMNIEKA vārda.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 5% (piecu procentu) apmērā no OBJEKTA kadastrālās vērtības gadā. 2014.gada 1.janvārī zemesgabala 3114 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 2145 EUR.

3.2. Pievienotās vērtības nodoklis un ienākuma nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. NOMNIEKS maksā Līgumā noteikto OBJEKTA nomas maksu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA bankas kontā: ___________ .

Maksājumi tiek veikti eiro reizi ceturksnī: par laika periodu līdz 2014.gada 31.decembrim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, par 1.ceturksni līdz 15.februārim, 2.ceturksni līdz 15.maijam, 3.ceturksni līdz 15.augustam, 4.ceturksni līdz 15.novembrim.

3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA nomu tiek veikti no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.

3.5. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma naudu 0,05 (nulle komats nulle piecu procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. Līgums stājas spēkā tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas brīdī.

4.2. Līgums noslēgts uz 5 gadiem.

4.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

5. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA

5.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi Līdzēji.

5.2. Līgums var tikt lauzts pēc Līdzēju iniciatīvas, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam 3 (trīs) mēnešus iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līdzēju strīdi tiek izskatīti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

7.2. No Līguma spēkā stāšanas brīža visi iepriekšējie mutiskie un rakstiskie solījumi un vienošanās par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

7.3. Ja kāds no Līdzējiem maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otrs Līdzējs, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otram Līdzējam ar nosacījuma neizpildi.

7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Līdzēju adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienots pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __________lēmums Nr._ „Par zemes nomas līguma noslēgšanu Tallinas iela 28, Jūrmala” uz ___ (________) lapām.

7.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu kopā uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie NOMNIEKA, viens pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

nomnieks

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

IZNOMĀTĀJS

___________

Personas kods: ___________

___________

_____________________


Lejupielāde: DOC un PDF