Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 565

protokols Nr. 18, 60. punkts

Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā,
daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 28.janvāra lēmumu Nr.28 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Piebalgas ielā 2” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals 10000 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas skvēra izveidošanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 2.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 2105 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000191920.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.82 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 7.maija sarakstes dokumentā Nr.6-19/601 minētajam, ir noteikta reālā lietojuma robeža, pa kuru ierīkojams žogs un paredzēts daļu starp zemesgabaliem Piestātnes ielā 5, Piestātnes ielā 7, Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un zemesgabalu Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, iznomāt esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem. Nomas platība attiecīgi noteikta pie zemesgabala Piestātnes ielā 5, Jūrmalā, 45m2 platībā, pie zemesgabala Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, 60 m2 platībā un pie zemesgabala Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, 52 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 21.aprīļa un 2006.gada 31.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 1703, ½ domājamo daļu ir nostiprinātas L.R. un atlikušo ½ domājamo daļu A.M. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3070.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumu Nr.635 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.M.” A.M. iznomāta zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļa 30 m2 platībā līdz 2015.gada 17.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala atsavināšanai, pie A.M. piederošā nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, daļas.

L.R. piederošo nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, ½ domājamo daļu 2014.gada 25.februārī pārdevusi A.M.. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 27.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz visu nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 1703, nostiprinātas A.M. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3070, pamatojoties uz 2014.gada 25.februāra Pirkuma līgumu.

2014.gada 9.oktobrī saņemts A.M. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, atlikušo ½ domājamo daļu 30 m2 platībā pie A.M, piederošā nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā.

Ņemot vērā to, ka zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un tiek izvērtēta iespēja atdalīt zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas, lai tās nodotu atsavināšanai, pārdodot izsolē, šobrīd ir lietderīgi zemesgabala daļu pie zemesgabaliem Piestātnes ielā 5, 7 un 9, Jūrmalā, iznomāt uz vienotu nomas termiņu līdz 2015.gada 17.jūnijam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu un A.M. iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 9.oktobrī ar lietas Nr.1.1-39/4590-M), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 3.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/18), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar A.M., personas kods ***, zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2105, kopējā platība 10000 m2, daļas 30 m2 platībā (saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto zemes plānu) nomas līgumu līdz 2015.gada 17.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala atsavināšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, un nosakot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2014.gada 27.februāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā noslēgt zemes Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2105, daļas nomas līgumu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma 2.pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.565

(protokols Nr.18, 60.punkts)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.565

(protokols Nr.18, 60.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr._______________

Jūrmalā 2014.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

A.M., personas kods ***, (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.novembra lēmumu Nr.____ „Par zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemesgabala Piebalgas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2105, kopējā platība 10000 m2, daļu 30 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis ir: teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai pie nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 7, Jūrmalā.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār OBJEKTA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA stāvokli;

2.1.6. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

2.2. NOMNIEKA pienākumi:

2.2.1. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;

2.2.2. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un ievērot Zemes ierīcības likumā noteiktos zemes nomnieka vispārīgos pienākumus un prasības;

2.2.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.4. atbilstoši Līguma noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.5. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.6. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.7. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.8. nenodot OBJEKTA lietošanas tiesības trešajai personai bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas;

2.2.9. veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 1,5% (viens komats piecu procentu) apmērā no OBJEKTA – zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto OBJEKTA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV58PARX0002484571014. Zemes nomas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2014.gada 27.februāra, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā un NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā.

3.4. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

3.5. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma naudu 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas OBJEKTA nomas tiesības.

3.7. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma naudas samaksāšanas.

3.8. Līguma darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. Līgums stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

4.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 17.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala atsavināšanai.

4.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

5. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA

5.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

5.2. Līgums izbeidzas, ja:

5.2.1. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz OBJEKTU.

5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski informējot NOMNIEKU vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, ja:

5.3.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus;

5.3.2. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt Līguma noteikumus;

5.3.3. NOMNIEKS bojā vai posta objektu vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.4. NOMNIEKS ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa nemaksā kādus no Līgumā paredzētajiem maksājumiem;

5.3.5. OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

5.3.6. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī NOMNIEKAM nav tiesību prasīt uz priekšu samaksātās OBKEKTA nomas maksas atmaksu.

5.5. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma.

5.6. Jebkāds neizvāktais īpašums pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.7. Jebkādi apstākļi un Līguma laušana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līdzēju strīdi tiek izskatīti līdzējiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

7.2. Ja kāds no līdzējiem maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otrs līdzējs, pretējā gadījumā tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otram līdzējam ar nosacījuma neizpildi.

7.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām līdzēju adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.4. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, līdzēji piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie NOMNIEKA, viens pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________________ G.Truksnis

NOMNIEKS

A.M.,

personas kods ***,

***

______________________________

A.M.


Lejupielāde: DOC un PDF