Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 569

protokols Nr. 18, 64. punkts

Par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā,
daļas lietošanas maksu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, (turpmāk – Zemesgabals) 7636/10000 domājamām daļām no zemesgabala kopējās platība 5791m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664 un īpašuma tiesības uz ēku Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 5114 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000076318.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 13.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz Zemesgabala atlikušajām 2364/10000 domājamām daļām no zemesgabala kopējās platības 5791 m2, nostiprinātas I.A.O. , dzimis ***, zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumu Nr.146 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomāšanu no I.A.O.”, 2006.gada 6.martā noslēgts Zemesgabala daļas nomas līgums Nr.1.1-16.3/230 starp Jūrmalas sākumskolu „Atvase” un Zemesgabala 2364/10000 domājamo daļu īpašnieku I.A.O..

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1239 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.A.O.”, 2007.gada 23.janvārī noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3/131 starp Jūrmalas sākumskolu „Atvase” un I.A.O. par Zemesgabala daļas nomu līdz 2009.gada 31.decembrim.

2001.gada 22.janvārī noslēgtajā Zemesgabala daļas nomas līgumā Nr.70/1-3, 2002.gada 3.maijā noslēgtajā Zemesgabala daļas nomas līgumā Nr.01-16.3/358, 2006.gada 6.martā noslēgtajā Zemesgabala daļas nomas līgumā Nr.1.1-16.3/230 un 2007.gada 23.janvārī noslēgtajā Vienošanās Nr.1.1-16.3/131 Zemesgabala daļas nomas maksa noteikta 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Atbilstoši minētajam, Zemesgabala daļas nomas maksa 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā I.A.O. tika samaksāta par laika periodu no 2001.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.

Zemesgabala 2364/10000 domājamo daļu īpašnieks I.A.O. 2008.gada 18.maijā ir miris.

Saskaņā ar Civillikuma 701.pantu a r mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku, kā arī atbilstoši Civillikuma 703.panta pirmajai daļai tāpat kā lietu tiesības arī visi tie mantojuma atstājēja prasījumi, kas nav piekrituši vienīgi viņam personīgi, pāriet uz mantinieku.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 18.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz Zemesgabala 2364/10000 domājamām daļām nostiprinātas I.A.O. mantiniekam E.N. , personas kods ***, zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664.

Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 17.oktobrī saņemts un reģistrēts I.A.O. mantinieka E.N. iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/4718-N) ar lūgumu veikt Zemesgabala daļas nomas maksas maksājumu par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra par Zemesgabala daļas faktisko lietošanu.

Tā kā mantinieks E.N. nebija sakārtojis mantošanas ceļā iegūtās Zemesgabala 2364/10000 domājamo daļu īpašuma tiesības, Jūrmalas sākumskola „Atvase” Zemesgabala daļu faktiski lieto, neveicot Zemesgabala daļas nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 2.oktobrim.

Saskaņā ar Civillikuma 2123.pantu, ja par nomas vai īres maksu nav nekas noteikti norunāts, bet ja to pašu priekšmetu jau agrāk nomājusi vai īrējusi tā pati persona, tad pieņemams, ka agrākie noteikumi nav grozīti.

Līdz ar to secināms, ka starp Zemesgabala daļas mantinieku E.N. un Jūrmalas sākumskolu „Atvase” laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 2.oktobrim pastāvēja piespiedu nomas attiecības. Tādejādi Jūrmalas sākumskolai „Atvase” jāveic Zemesgabala daļas nomas maksas maksājums 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 2.oktobrim.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.393 „Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā” nolemts noslēgt Zemesgabala nomas līgumu ar I.A.O. mantinieku, pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz vienu gadu Jūrmalas sākumskolas „Atvase” uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 3.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz Zemesgabala 2364/10000 domājamām daļām, pamatojoties uz 2014.gada 22.septembrī noslēgto dāvinājuma līgumu, nostiprinātas S.M., personas kods 120765-11754, zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664.

Starp Jūrmalas pilsētas domi un S.M. 2014.gada 22.oktobrī noslēgts Zemesgabala daļas nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1392 par Zemesgabala daļas nomu uz vienu gadu Jūrmalas sākumskolas „Atvase” uzturēšanai.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Civillikuma 701., 703. un 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un E.N. iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 17.oktobrī ar lietas Nr.1.1-39/4718-N), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Samaksāt E.N., personas kods ***, no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 2.oktobrim nomas maksu par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamo daļu faktisko lietošanu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā:

1.1. par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 1656,69 EUR apmērā (2009.gada 1.janvārī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība bija 140159,99 EUR (98505 LVL) apmērā);

1.2. par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 1168,74 EUR apmērā (2010.gada 1.janvārī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība bija 98878,21 EUR (69492 LVL) apmērā);

1.3. par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 1071,35 EUR apmērā (2011.gada 1.janvārī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība bija 90638,36 EUR (63701 LVL) apmērā);

1.4. par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 973,95 EUR apmērā (2012.gada 1.janvārī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība bija 82398,51 EUR (57910 LVL) apmērā);

1.5. par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim 973,95 EUR apmērā (2013.gada 1.janvārī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība bija 82398,51 EUR (57910 LVL) apmērā);

1.6. par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2.oktobrim 735,77 EUR apmērā (2014.gada 1.janvārī zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība bija 82406,00 EUR apmērā).

2. Uzdot Jūrmalas sākumskolai „Atvase” papildus nomas maksai kompensēt E.N., personas kods ***, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamā zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamām daļām , paredzot, ka maksājumi tiek veikti par faktisko lietošanu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 2.oktobrim.

3. Uzdot Jūrmalas sākumskolai „Atvase” veikt nepieciešamās darbības papildus finansējuma pieprasīšanai apstiprinātā budžeta ietvaros, lai izpildītu šo lēmumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF