Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 571

protokols Nr. 18, 66. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703

Zemes vienība Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1703, 1775 m2 (turpmāk – zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 11.jūnija lēmumu Nr.1085 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 39”. Minētajā lēmumā ir noteikts, ka zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu atrodas jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā.

Ar Ministru kabineta 1999.gada 18.marta rīkojumu Nr.136 „Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai” dzīvojamā māja Bulduru prospektā 39/2, Jūrmalā ir nodota privatizācijai.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamais īpašums Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 007 1703, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703, ar kopējo platību 1775 m2;

2. dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmēju 1300 007 1703 002 (kopējā platība 194,50 m2), galvenais lietošanas veids „viena dzīvokļa mājas” (kods 1110);

3. dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 005 (kopējā platība 593,40 m2), galvenais lietošanas veids „divu dzīvokļu mājas” (kods 1121);

4. dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 006 (kopējā platība 160,90 m2), galvenais lietošanas veids „viena dzīvokļa māja” (kods 1110).

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 002 2006.gada 22.aprīlī ir izsniegta būvatļauja Nr.83 savrupmājas projektam.

Dzīvojamā māja (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 005) pieņemta ekspluatācijā 2006.gada 30.oktobrī (akts, kods 06 01745 1300).

Dzīvojamā māja (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 006) pieņemta ekspluatācijā 2006.gada 11.janvārī (akts, kods 06 01604 1300).

Kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktualizētajiem ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 26.1. apakšpunktam, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim.

Ņemot vērā minēto, zemes vienībai būtu nosakāms lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Īpašuma tiesības uz zemes vienību ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5124 V.I., dzimusi ***, V.K., personas kods ***, N.S., personas kods ***, un S.Š., personas kods ***.

Īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 002 nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000095482 V.K., personas kods ***, uz 901/1945 domājamām daļām un R.J., personas kods ***, uz 1044/1945 domājamām daļām.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 005 ir sadalīta divos dzīvokļa īpašumos, dzīvokļa īpašumam Nr.1 ir atvērts Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000161180 1, kurā īpašuma tiesības ir nostiprinātas N.S., personas kods ***, un dzīvokļa īpašumam Nr.2 ir atvērts Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000161180 2, kurā īpašuma tiesības nostiprinātas V.I., dzimusi ***.

Īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1703 006 nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000284974 V.K., personas kods ***.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas jauktā darījumu apbūves teritorijā (6JD2), kur atļautā izmantošana ir daudzfunkcionāla ēka, pakalpojumu objekts, pārvaldes ēka.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai. Noteikumu Nr.496 18.punkts paredz, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.3.punktu nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic, tā lai neapliecinātu neatbilstību šo saistošo noteikumu prasībām.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 9.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Bulduru prospektā 39, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 1703, ar zemesgabala kopējo platību 1775 m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF