Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 572

protokols Nr. 18, 67. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601

Izskatot valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 2.oktobra iesniegumu Nr.3/2-3/15501, reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības reģistrā 2014.gada 13.oktobrī ar Nr.1.1-23/11762, kurā Iesniedzējs lūdz zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienība), mainīt lietošanas mērķi atbilstoši būvju galvenajam lietošanas veidam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6601, ar kopējo platību

16782 m2;

2. veikala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 001, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka (kods 1230), ar kopējo platību 174,00 m2;

3. kafetērijas ar veikalu ar būves kadastra apzīmējumu1300 021 6601 002, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka (kods 1230), ar kopējo platību 509,70 m2;

4. šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 003, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 36,40 m2;

5. šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 004, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 13,50 m2;

6. universālveikala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 005, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka (kods 1230), ar kopējo platību 2536,60 m2;

7. veikala-administratīvās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 006, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka (kods 1230), ar kopējo platību 706,90 m2;

8.  universālveikala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 007, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka (kods 1230), ar kopējo platību 5021,10 m2;

9. noliktavas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 008, kuras galvenais lietošanas veids ir rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas (kods 1252), ar kopējo platību 607,90 m2;

10. noliktavas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 009, kuras galvenais lietošanas veids ir rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas (kods 1252), ar kopējo platību 39,70 m2;

11. kioska ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 010, kuras galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka (kods 1230), ar kopējo platību 45,00 m2;

12. noliktavas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 011, kuras galvenais lietošanas veids ir rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas (kods 1252), ar kopējo platību 51,50 m2;

13. transformatoru apakšstacijas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 050, kuras galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēka (kods 1251), ar kopējo platību 56,70 m2.

Kadastra reģistrā reģistrētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 8392 m2 platībā; ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) 4195 m2 platībā un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) 4195 m2 platībā daļēji atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktualizētajiem ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 27.1.apakšpunktam zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, nosakot vairākus lietošanas mērķus, lietošanas mērķim piekrītošo platību nosaka, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana.

Ņemot vērā minēto, zemes vienības daļai 16685 m2 platībā būtu nosakāms lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), bet zemes vienības daļai 97 m2 platībā būtu nosakāms lietošanas mērķis - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

Īpašuma tiesības uz zemes vienības 107513/167820 domājamām daļām ir nostiprinātas Latvijas valstij uz Finanšu ministrijas vārda un 157/16782 domājamām daļām ir nostiprinātas Latvijas valstij uz Ekonomikas ministrijas vārda 2013.gada 14.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000142039.

Īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 001 nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2338, ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6601 002, 1300 021 6601 003, 1300 021 6601 004 nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2339 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6601 005, 1300 021 6601 006, 1300 021 6601 007, 1300 021 6601 008, 1300 021 6601 009, 1300 021 6601 010, 1300 021 6601 011 nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2340 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Liedags”.

Īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6601 050 nostiprinātas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000171728 valsts akciju sabiedrībai „Latvenergo”.

Noteikumu Nr.496 2.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai. Savukārt Noteikumu Nr.496 18.punktā noteikts, ka lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai ja tāda nav, - nomnieks. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas jauktā darījumu apbūves teritorijā (11JD), kur atļautā izmantošana ir pakalpojumu objekts; pārvaldes objekts; veselības aprūpes objekts; daudzfunkcionāla ēka; dzīvnieku aprūpes objekts; tehniska rakstura pakalpojumu objekts.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 401.punktu un 402.punktu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Ventspils šosejā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 6601, ar kopējo platību 16782 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) ar platību 4195 m2, ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) ar platību 4195 m2, komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ar platību 8392 m2 uz lietošanas mērķiem:

1. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) zemesgabala daļai 16685 m2 platībā;

2. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) zemesgabala daļai 97m2 platībā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF