Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 573

protokols Nr. 18, 68. punkts

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas lietošanas tiesību
izbeigšanu un piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumu Nr.102 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Iecavas ielā 3” atzītas īpašuma tiesības uz zemesgabalu 1281 F, Iecavas ielā 3 un Bārtas ielā 3, Jūrmalā, 3147 m2 platībā, M.M. ½ domājamo daļu un S.Ķ. ½ domājamo daļu un izveidots nekustamais īpašums Iecavas ielā 3, Jūrmalā, ar zemesgabalu 3147 m2 platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to likumīgajām īpašniecēm M.M. ½ domājamo daļu un S.Ķ. ½ domājamo daļu.

Atbilstoši Valsts zemes dienesta precizētajiem uzmērījumiem, ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 9.marta lēmumu Nr.216 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumā Nr.102” tika precizēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, platība par 176 m2, izveidojot zemesgabalu 3323 m2 platībā, un piešķirot lietošanā zemesgabala daļu 176 m2 platībā (1/20 domājamā daļa) M.M. ½ domājamo daļu un S.Ķ. ½ domājamo daļu, nosakot, ka viņām ir tiesības saņemt zemesgabalu īpašumā par maksu, kompensējot zemes vērtību likumā noteiktajā kārtībā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1202, kopējā platība 3323 m2 , 19/20 domājamām daļām 1995.gada 11.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489 S.Ķ. un M.M..

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 3.punktu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Noteiktajā termiņā nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu, kas bija piešķirta lietošanā S.Ķ. un M.M..

Atbilstoši minētā likuma 26.panta pirmajai un otrajai daļai, persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu. Tā kā S.Ķ. un M.M. zemes lietošanas tiesības ir beigušās, Jūrmalas pilsētas domei ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu vai atsavināt ēku īpašniekiem to saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. Līdz ar to zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamā daļa ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu un otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamo daļu, un noteikt, ka 1/20 domājamā daļa, kura tika piešķirta lietošanā M.M. un S.Ķ., un, uz kuru ir beigušās lietošanas tiesības, ir piekrītoša Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda un noslēgt zemes nomas līgumu ēku īpašniekiem par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas iznomāšanu vai atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF