Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 576

protokols Nr. 18, 71. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Majoru pamatskolu (reģistrācijas Nr.2912901352) noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/946 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.decembra Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/23) , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Līguma 1.pielikumu ar šādu īpašumu:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

3.

Rīgas ielā 3

Atkritumu konteineru novietne 10 m2 platībā

2. Grozīt Līguma 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„8.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms starp PATAPINĀTĀJU un PSIA „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) 2014.gada 11.februārī noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/196 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kurā atrodas pašvaldības iestādes, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/946.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF