Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 577

protokols Nr. 18, 72. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaniņš” (reģistrācijas Nr.2901902800) noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu, 2013.gada 23.augustā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JLD” (reģistrācijas Nr.40003315320) noslēgto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.137 par 2013.gada augustā izpildīto darbu pieņemšanu, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes 2014.gada 20.novembra lēmumu Nr.2144 „Par izziņas izsniegšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.decembra Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/23), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izslēgt no Līguma 1.pielikuma dabā neesošās būves, svītrojot no tabulas šādus nekustamos īpašumus:

Nr.p.k

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

3.

Lībiešu ielā 19

1300 020 0704 003

nojume

4.

Lībiešu ielā 19

1300 020 0704 004

nojume

5.

Lībiešu ielā 19

1300 020 0704 005

nojume

6.

Lībiešu ielā 19

1300 020 0704 006

nojume

7.

Lībiešu ielā 19

1300 020 0704 007

nojume

8.

Lībiešu ielā 19

1300 020 0704 008

nojume

10.

Lībiešu ielā 19

nojume

14.

Lībiešu ielā 19

spēļu laukums

2. Papildināt Līguma 1.pielikumu ar šādiem īpašumiem:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

21.

Lībiešu ielā 19

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss „Vilcieniņš” C2 1 gab.;

2. rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 1 gab.;

3. rotaļu komplekss RRL1 1 gab.;

4. smilškaste ar tīklu (3x3m) 1gab.;

5. šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 2 gab.;

6. sols ar atzveltni SO2 3 gab.;

7. atkritumu urna AU 1 gab.

22.

Lībiešu ielā 19

gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam 151 m2 platībā

3. Grozīt Līguma 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms starp PATAPINĀTĀJU un PSIA „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) 2014.gada 11.februārī noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/196 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kurā atrodas pašvaldības iestādes, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/953.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF