Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 578

protokols Nr. 18, 73. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Namiņš” (reģistrācijas Nr.2901902129) noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/957 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.decembra Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/23), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Līguma 1.pielikumu ar šādiem īpašumiem:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

5.

Poruka prospekts 14

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss HAGS UniMiniKolea – 1 gab.;

2. divvietīgas sviru šūpoles uz atsperes SMP Zingo Roko X-ROK – 1 gab.;

3. vingrošanas komplekss VE3 – 1 gab.;

4. rotaļu mājiņa MA1 – 1 gab.

5. smilšu kaste ar tīklu 3x3m – 1 gab.;

6. slidkalniņš RSL – 2 gab.;

7. rotaļu komplekss “Vilcieniņš” V2 - 1 gab.;

8. nožogojums 2m posmi – 40 gab.;

9. sols ar atzveltni SO2 - 6 gab.

6.

Poruka prospekts 14

gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam 25 m2 platībā

2. Grozīt Līguma 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms starp PATAPINĀTĀJU un PSIA „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) 2014.gada 11.februārī noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/196 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kurā atrodas pašvaldības iestādes pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/957.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF