Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 579

protokols Nr. 18, 74. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sākumskolu „Ābelīte” (reģistrācijas Nr.2911901386) noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/942 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.decembra Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/23), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izslēgt no Līguma 1.pielikuma dabā neesošu būvi, svītrojot no tabulas šādu īpašumu:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

12.

Plūdu ielā 4A

Vārti pie žoga

2. Papildināt Līguma 1.pielikumu ar šādiem īpašumiem:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

14.

Plūdu iela 4A

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss „Vilcieniņš” V2 - 1 gab.;

2. rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23 - 1 gab.;

3. rotaļu komplekss ar divām platformām BRL104 - 1 gab.;

4. rotaļu komplekss ar divām platformām BRL26 - 1 gab.;

5. rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 - 1 gab.;

6. divvietīgs šūpoļu rāmis bez sēdekļiem – 1gab.;

7. šūpoļu sēdeklis zīdaiņiem un bērniem vecumā līdz 2 gadiem – 2 gab.;;

8.vingrošanas komplekss VE3 – 1 gab.;

9. sols ar atzveltni SO2 - 27 gab.;

10. smilšu kaste ar tīklu (3x3 m) – 7 gab.

15.

Plūdu iela 4A

gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam 47 m2 platībā

16.

Plūdu iela 4A

Automātiskie vārti pie žoga

3. Grozīt Līguma 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms starp PATAPINĀTĀJU un PSIA „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) 2014.gada 11.februārī noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/196 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kurā atrodas pašvaldības iestādes pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF