Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 580

protokols Nr. 18, 75. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte” (reģistrācijas Nr.2901902126) noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/938 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.decembra Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/23), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izslēgt no Līguma 1.pielikuma dabā neesošās būves, svītrojot no tabulas šādus nekustamos īpašumus:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

2.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 002

nojume

4.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 004

nojume

7.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 007

nojume

8.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 008

nojume

9.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 009

nojume

10.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 010

nojume

11.

Lēdurgas ielā 20A

1300 020 3106 011

nojume

2. Papildināt Līguma 1.pielikumu ar šādiem īpašumiem:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

17.

Lēdurgas ielā 20A

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.;

2. vingrošanas komplekss VE3 - 2 gab.;

3. rotaļu mājiņa MA1 - 1 gab.;

4. sols ar atzveltni SO2 - 16 gab.;

5. šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 - 6 gab.;

6. rotaļu komplekss RRL1 – 2 gab.;

7. slidkalniņš RSL – 2 gab.;

8. rotaļu komplekss „Vilcieniņš” VS – 1 gab.;

9.nožogojums 2 m posmi – 40 gab.

18.

Lēdurgas ielā 20A

gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam 51 m2 platībā

3. Grozīt Līguma 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms starp PATAPINĀTĀJU un PSIA „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) 2014.gada 11.februārī noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/196 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kurā atrodas pašvaldības iestādes, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF