Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 19.05.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 10.aprīlīNr. 7

protokols Nr. 8, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu”;

1.2. Saistošo noteikumu 2.pielikumu (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2014.gada 19.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 7
 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības pārvaldes struktūra, Attīstības pārvaldē izveidojot jaunu nodaļu – Būvniecības projektu vadības nodaļu, pārņemot funkcijas no Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas.

2.Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības pārvaldes struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešami pārkārtojumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF