Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 30.10.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 9.oktobrīNr. 28

protokols Nr. 15, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 17.1.19.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„17.1.19. mantas novērtēšanas un izsoļu komisija”.

2. Saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.28
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu, lai izvērtētu pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu – apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu, to domājamo daļu atsavināšanas procesus, vērtējumus, cenas ietekmējošos faktorus, nosacītās cenas noteikšanas jautājumus un apstiprinātu nosacīto cenu, kā arī izskatītu citus ar pašvaldības nekustamo īpašumu vērtību saistītos jautājumus, izveidojama mantas novērtēšanas un izsoļu komisija.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek papildināta pašvaldības izpildvaras un lēmējvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošās struktūrshēmas, izveidojot mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju, kā arī Pilsētsaimniecības pārvaldes Saimniecības nodaļu pievienojot Administratīvi juridiskajai pārvaldei.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis