Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde plānota plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1105

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aigars Tampe, Iveta Blaua, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1147-1203, un no plkst.1230-1310), Anita Adijāne, Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.1145-1150), Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i.

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Tiesvedības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Pašvaldības īpašumu nodaļas referente

Marita Kurme

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākās juriskonsultes p.i.

Laura Johansone

Izglītības nodaļas vadītāja

Aīda Paipare

Izglītības nodaļas galvenais metodiķis

Vairis Ļaudams

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Elviss Venters

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Sporta nodaļas vecākais sporta organizators

Jānis Rāfelds

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Saimniecības nodaļas vadītājs

Igors Strokins

Priekšsēdētāja biroja vecākā referente

Lana Guroviča

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, G.Grūba (Jūrmalas aizsardzības biedrība)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Jūrmalas pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

9.

Par saistošo noteikumu projektu „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

11.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

12.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)

13.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

15.

Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

17.

Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

18.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidošanu

19.

Par atļauju būvju nojaukšanai Konkordijas ielā 60, Jūrmalā

20.

Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 116, Jūrmalā

21.

Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 76, Jūrmalā

22.

Par atļauju būves nojaukšanai Ķemeru ielā 48c, Jūrmalā

23.

Par atļauju būves nojaukšanai Jēkabpils ielā 4, Jūrmalā

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Krūzes ielā 6, Jūrmalā

25.

Par atļauju būves nojaukšanai Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā

26.

Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 76, Jūrmalā

27.

Par atļauju būvju nojaukšanai Mežsargu ielā 16, Jūrmalā

28.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un „Majori 5106”, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.719 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7""

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā

37.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojumu grozījumu projekta zemesgabalam 20.līnijā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 81, Jūrmalā, apstiprināšanu

42.

Par detālplānojumu grozījumu projekta zemesgabalam Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

43.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu

45.

Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

47.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

48.

Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu

49.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PORTO MARINE”

50.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”

51.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālo struktūrvienību „Specializētā airēšanas sporta skola”

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008

55.

Par grozījumiem 2002.gada 8.novembra Zemes nomas līgumā Nr.01-16.3/893 (Dzimtenes iela 1)

56.

Par apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

57.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

58.

Par telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā, kā pēdējos, iekļaut divus papildu jautājumus:

· Par grozījumu 2014.gada 30.jūnijā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889

· Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

G.Truksnis izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt 5.jautājumu „Jūrmalas pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums” un 10.jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā”, jo šie jautājumi ir jāpilnveido un jāpapildina. Kā arī izsaka priekšlikumu 4.jautājumu un 46.jautājumu izskatīt kopā un apvienot kā vienu jautājumu, ņemot vērā to, ka šie abi jautājumi ir par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

A.Tampe izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut informāciju par Pumpuru vidusskolā notikušo negadījumu .

G.Truksnis ierosina Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i A.Grantam īsumā informēt klātesošos par Pumpuru vidusskolā notikušo negadījumu pirms domes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā ar minētajām izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

8.

Par saistošo noteikumu projektu „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

9.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

10.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)

11.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

12.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

13.

Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

15.

Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

16.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidošanu

17.

Par atļauju būvju nojaukšanai Konkordijas ielā 60, Jūrmalā

18.

Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 116, Jūrmalā

19.

Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 76, Jūrmalā

20.

Par atļauju būves nojaukšanai Ķemeru ielā 48c, Jūrmalā

21.

Par atļauju būves nojaukšanai Jēkabpils ielā 4, Jūrmalā

22.

Par atļauju būves nojaukšanai Krūzes ielā 6, Jūrmalā

23.

Par atļauju būves nojaukšanai Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 76, Jūrmalā

25.

Par atļauju būvju nojaukšanai Mežsargu ielā 16, Jūrmalā

26.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un „Majori 5106”, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.719 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7""

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojumu grozījumu projekta zemesgabalam 20.līnijā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 81, Jūrmalā, apstiprināšanu

40.

Par detālplānojumu grozījumu projekta zemesgabalam Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu

43.

Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu

44.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

45.

Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu

46.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PORTO MARINE”

47.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”

48.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālo struktūrvienību „Specializētā airēšanas sporta skola”

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008

52.

Par grozījumiem 2002.gada 8.novembra Zemes nomas līgumā Nr.01-16.3/893 (Dzimtenes iela 1)

53.

Par apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

54.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

55.

Par telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai

56.

Par grozījumu 2014.gada 30.jūnijā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889

57.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Informācija par Pumpuru vidusskolā notikušo negadījumu

A.Grants informē, ka 6.oktobrī Pumpuru vidusskolas atjaunotā korpusa pirmā stāva gaitenī nobrukusi daļa iekaramo griestu. Būvdarbi tika uzsākti 2011.gadā, tos īstenoja SIA "SZMA Rīga", un objekts tika nodots ekspluatācijā 2012.gada 30.augustā. Par notikušo šobrīd Jūrmalas pilsētas domē ir izveidota dienesta pārbaudes komisija , kā arī ir uzsākts kriminālprocess.

I.Kausiniece informē, ka 8.oktobrī skolā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaude, lai noskaidrotu, kā tiek nodrošināts mācību process. Šobrīd mācību process skolā ir atjaunots.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

I.Dzene (deputātiem tiek izsniegta lēmuma projekta precizētā redakcija)

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu Transporta un komunālo lietu komitejas vadītājam kādā no tuvākajām sēdēm izskatīt jautājumu par amatalgas palielināšanu domes autobusa Scania Irizar HF 4686 šoferim Aivaram Liepiņam, ņemot vērā viņa darba lielo apjomu un specifiku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

I.Dreika, I.Dzene (deputātiem tiek izsniegta saistošo noteikumu projekta precizētā redakcija)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.20)

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

I.Dzene (deputātiem tiek izsniegta grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” projekta precizētā redakcija)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

8. Par saistošo noteikumu projektu „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

9. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.444)

10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā) (lēmums Nr.445)

11. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.446)

12. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā).

3. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

4. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

13. Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””.

15. Par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt protokollēmumu:

PROTOKOLLĒMUMS

2014.gada 9.oktobrī Protokols Nr.15, 15.punkts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējusi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembrī apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) un 2014.gada 24.septembrī nosūtījusi Jūrmalas pilsētas domei vēstuli Nr.18-6/8704, kurā izsaka šādus iebildumus un lūdz veikt labojumus:

1. Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.3.apakšpunkts noteic, ja pašvaldību saistošo noteikumu projekts sagatavots uz likuma pamata, norādē secīgi raksta likuma vienību uzskaitījumu, kurās pašvaldība pilnvarota izdot attiecīgos noteikumus. Ievērojot minēto un to, ka likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts un 21.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka attiecīgi pašvaldību autonomo funkciju un domes ekskluzīvo kompetenci, nevis pilnvarojumu izdot attiecīgus saistošos noteikumus, lūdzam svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu;

2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmā daļa noteic, ka atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Atkritumu sadedzināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” ir vai nu atkritumu reģenerācijas darbība atbilstoši noteikumu 1.pielikuma 1.punktam, ievērojot noteikumu 2.punktā ietvertos nosacījumus, vai arī atkritumu apglabāšanas darbība atbilstoši minēto noteikumu 2.pielikuma 10.punktam. Tādejādi atkritumu sadedzināšana ir atļauta tam īpaši paredzētās vietās. Administratīvā atbildība par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantā. Ievērojot minēto, lūdzam svītrot no saistošo noteikumu 15.6.apakšpunkta vārdus „dedzināt atkritumus”.

Ministrija lūdz, precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā ir noteikts, ka gadījumā, ja ir saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas papīra formā un elektroniskā veidā nosūta ministrijai.

Ievērojot ministrijas 2014.gada 24.septembra vēstulē Nr.18-6/8704 noteiktos iebildumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu;

2. svītrot no saistošo noteikumu 15.6.apakšpunkta vārdus „dedzināt atkritumus”.

16. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidošanu (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidošanu.

Iziet A.Ābelītis.

17. Par atļauju būvju nojaukšanai Konkordijas ielā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.451)

18. Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 116, Jūrmalā (lēmums Nr.452)

19. Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 76, Jūrmalā (lēmums Nr.453)

20. Par atļauju būves nojaukšanai Ķemeru ielā 48c, Jūrmalā (lēmums Nr.454)

21. Par atļauju būves nojaukšanai Jēkabpils ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.455)

22. Par atļauju būves nojaukšanai Krūzes ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.456)

23. Par atļauju būves nojaukšanai Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.457)

24. Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 76, Jūrmalā (lēmums Nr.458)

25. Par atļauju būvju nojaukšanai Mežsargu ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būvju nojaukšanai Konkordijas ielā 60, Jūrmalā.

2. Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 116, Jūrmalā.

3. Par atļauju būves nojaukšanai Jaunā ielā 76, Jūrmalā.

4. Par atļauju būves nojaukšanai Ķemeru ielā 48c, Jūrmalā.

5. Par atļauju būves nojaukšanai Jēkabpils ielā 4, Jūrmalā.

6. Par atļauju būves nojaukšanai Krūzes ielā 6, Jūrmalā.

7. Par atļauju būves nojaukšanai Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā.

8. Par atļauju būves nojaukšanai Kāpu ielā 76, Jūrmalā.

9. Par atļauju būvju nojaukšanai Mežsargu ielā 16, Jūrmalā .

26. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis, R.Mežeckis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un „Majori 5106”, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, I.Blaua, L.Maziņa), A.Ābelītis izgājis, R.Mežeckis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un „Majori 5106”, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

Iziet R.Mežeckis.

28. Par zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

Ierodas A.Ābelītis.

30. Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.719 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7"" (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka 2013.gada 4.novembra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē tika lemts atbalstīt projektu par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 bez „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanas zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7, līdz ar to nav saprotams, kāpēc šobrīd zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7 ir nepieciešams detālplānojums. Lūdz koriģēt domes lēmuma projektu atbilstoši 2013.gada 4.novembra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē lemtajam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Blaua, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis,), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.719 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7"".

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.20 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93” atzīšanu par spēku zaudējušu.

32. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

Ierodas R.Mežeckis.

34. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā.

35. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojumu grozījumu projekta zemesgabalam 20.līnijā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka plānotā būvniecības iecere ir vizuāli Jūrmalas pilsētā neiederīga.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, A.Tampe, J.Visockis, L.Maziņa, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, I.Blaua, L.Loskutova,)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojumu grozījumu projekta zemesgabalam 20.līnijā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu.

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 81, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 81, Jūrmalā, apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

41. Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

A.Tampe neatbalsta sagatavoto lēmuma projektu, jo, pirmkārt, uzskata, ka ir nepareizi Jūrmalas uzņēmumu pārdot ārvalstu investoriem. Otrkārt, faktiski publiska izsole nav notikusi, ņemot vērā to, ka ir pieteicies tikai viens pretendents. Uzskata, ka izsoles noteikumi ir izstrādāti tieši šim vienam pretendentam. Aicina deputātus neatbalstīt sagatavot lēmuma projektu un izstrādāt jaunus izsoles noteikumus, lai varētu piedalīties plašāks pretendentu loks.

A.Ābelītis uzskata, ka ir nepareizi pārdot uzņēmumu, jo tad tas vairs nebūs Latvijas uzņēmums. Uzskata, ka pašiem vajadzēja strādāt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – 2 (A.Tampe, R.Mežeckis), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu.

43. Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu.

44. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumu.

45. Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, R.Mežeckis, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamo īpašumu

Iziet R.Mežeckis.

46. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PORTO MARINE” (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PORTO MARINE”.

47. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs” (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”.

48. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālo struktūrvienību „Specializētā airēšanas sporta skola” (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālo struktūrvienību „Specializētā airēšanas sporta skola”.

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610 (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 30, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2610.

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104 (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai Ķemeri 6104, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6104.

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008 (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 0008.

52. Par grozījumiem 2002.gada 8.novembra Zemes nomas līgumā Nr.01-16.3/893 (Dzimtenes iela 1) (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka šis jautājums vairākas reizes tika izskatīts iepriekšējā deputātu sasaukuma domes sēdēs, kur tika noraidīts, jo nebija pārliecības, ka investors izpildīs apsolīto un šajā objektā izveidos SPA centru, kas sevī ietver baseinu, kafejnīcu, procedūru kabinetu un fitnesa zāli. Pēdējā domes sēdē deputāti noticēja investora solītajam, tomēr šobrīd nekas no minētā nav izveidots. Jūtas piemānīts, tāpēc neatbalsta šāda lēmuma pieņemšanu. Uzskata, ka īpašumu iereģistrēt Zemesgrāmatā investors vēlas tikai tādēļ, lai varētu pārdot šīs ēkas daļu kā dzīvokļus.

A.Tampe – izsaka priekšlikumu nepieņemt šo lēmumu, atļaut uzņēmējiem šajā objektā uzsākt saimniecisko darbību, pierādot, ka tas tiešām ir viesu nams, nevis daudzdzīvokļu māja.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2002.gada 8.novembra Zemes nomas līgumā Nr.01-16.3/893 (Dzimtenes iela 1).

53. Par apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu slēdzot Pirkuma līgumu, precizēt 3.1.punktu, ierakstot vārdu „pircējam” pirms vārdiem „papildus maksājot”.

A.Ābelītis izsakās, ka ir pret šāda lēmuma pieņemšanu, jo uzskata, ka tas būtu klajš pierādījums lielas daļas Jūrmalas iedzīvotāju viedoklim, ka Jūrmalas pilsētas dome visus īpašumus izpārdod.

J.Visockis izsakās, ka ir pret šāda lēmuma pieņemšanu, jo uzskata, ka šis īpašums ir novērtēts zem tirgus vērtības.

G.Grūba (Jūrmalas aizsardzības biedrība) – izsakās, ka likums nosaka, ka šajā gadījumā visu zemesgabalu nevar atsavināt; iespējams atsavināt tikai to zemesgabala daļu, kas atrodas zem ēkas. Uzskata, ka zemesgabala cena ir par zemu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – 3 (A.Ābelītis, A.Tampe, J.Visockis), „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, I.Blaua), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu.

54. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

55. Par telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu nomu Vaivaru pamatskolas darba nodrošināšanai.

56. Par grozījumu 2014.gada 30.jūnijā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889 (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu 2014.gada 30.jūnijā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/889.

57. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.1310

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 30.oktobrī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska

2014.gada 15.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF